4 so 2, dung cac phep toan de ra kq la 7| |  22+2+  2| | =7

Trong đó phép toán | |  là lấy phần nguyên của một số
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu