Đề kiểm tra môn vật lý lớp 10 nâng cao - huỳnh mẫn đạt - 06/10/2012Së GD §T Kiªn Giang

Tr­êng THPT Chuyªn Huúnh MÉn §¹t

---------------

Kú thi: KiÓm Tra Lý 10 N©ng Cao

M«n thi: Lý 10 N©ng cao

(Thêi gian lµm bµi: 45 phót)

 

 

§Ò sè: 188

 

Hä tªn thÝ sinh:..............................................................SBD:.........................

C©u 1: Một vật chuyển động thẳng nhanh dần đều đi được những đoạn đường  s1 = 24m và s2 = 64m trong hai khoảng thời gian liên tiếp bằng nhau là 4s. Vận tốc ban đầu và gia tốc của vật có giá trị:

A. v0 = 1,5 m/s,a = 2,5 m/s                                    B. v0 = 1 m/s, a = 2 m/s

C. v0 = 1 m/s, a = 2,5 m/s                                      D. v0 = 1,5 m/s, a = 2 m/s

C©u 2: Phương trình của một vật chuyển động thẳng có dạng: x = -3t + 4 (m; s). Chọn câu đúng:

A. Vật chuyển động theo chiều dương trong suốt thời gian khảo sát

B. Vật chuyển động ngược chiều dương trong suốt thời gian khảo sát

C. Tại thời điểm t = 1s, tọa độ của vật là 1 cm

D. Sau 2 s kể từ lúc bắt đầu khảo sát, vật đi được quãng đường 60 cm

C©u 3: Một vật chuyển động thẳng chậm dần đều với vận tốc đầu là 10m/s, sau 5s thì vật dừng lại. Lúc 2s vật có vận tốc là:

A. 6m/s.                        B. 4m/s.                               C. 8m/s.                               D. 2m/s.

C©u 4: Chọn câu sai khi nói về chuyển động tròn đều :

A. Các chuyển động tròn đều có cùng chu kỳ, chuyển động nào có bán kính quỹ đạo càng lớn thì có tốc độ dài càng lớn

B. Khi tốc độ góc của chuyển động không đổi, nếu bán kính quỹ đạo càng lớn thì có tốc độ dài càng lớn.

C. Với các chuyển động tròn có cùng tần số, nếu bán kính quỹ đạo càng lớn thì có độ lớn gia tốc hướng tâm càng lớn.

D. Độ lớn của gia tốc hướng tâm luôn tỉ lệ thuận với chu kỳ quay

C©u 5: Một vật rơi tự do từ độ cao 80m (g = 10m/s2).Quãng đường vật rơi được trong 2s và trong giây thứ 2 lần lượt bằng :

A. 20m và 15m.           B. 45m và 20m.                   C. 20m và 10m.                  D. 20m và 35m.

C©u 6: Một vật rơi tự do từ độ cao 10m, lấy g = 10m/s2. Chọn gốc tọa độ gắn với mặt đất, gốc thời gian lúc thả vật, chiều dương hướng xuống, phương trình chuyển động của vật có dạng:

A. y = 10 + 5t2  (m;s)                                               B. y = -10 + 5t2  (m;s)

C. y = 5t2  (m;s)                                                        D. y = 10 - 5t2  (m;s)

C©u 7: Với ký hiệu x: tọa độ tức thời, v: vận tốc tức thời, a : gia tốc của chuyển động. Đồ thị nào dưới đây biểu diễn chuyển động thẳng biến đổi đều?

A. I, II, IV.                  B. II, III, IV.                      C. I, II.                                D. I, II, III.

C©u 8: Chuyển động nào sau đây vectơ gia tốc có độ lớn không đổi : ***********************

A. Chuyển động nhanh dần đều và chuyển động thẳng đều

B. Chuyển động thẳng đều và chuyển động tròn

C. Chuyển động thẳng biến đổi đều và chuyển động tròn đều

D. Chuyển động thẳng biến đổi đều không đổi chiều

C©u 9: Một ôtô chạy trên đường thẳng. Trên nửa quãng đường đầu của đường đi, ôtô chạy với tốc độ không đổi bằng 50km/h. Trên nửa sau, ôtô chạy với tốc độ không đổi bằng 60km/h. Tốc độ trung bình của ôtô trên cả quãng đường là

A. 55,0km/h                 B. 50,0km/h                        C. 60,0km/h                        D. 54,5km/h

C©u 10: Vật chuyển động tròn đều trên đường tròn bán kính R. Gọi j là góc mà bán kính nối vật với tâm đường tròn quét được trong thời gian chuyển động t và s là độ dài cung tương ứng. Mối liên hệ giữa tốc độ dài v; tốc độ góc w với các đại lượng trên là :

A. ; ; v = wR                                        B. ; ; w = vR  

C. ; ; w = vR                                        D. ; ; v = wR

C©u 11: Chọn câu sai. Hai vật có khối lượng (m1 > m2 ­) được thả rơi tự do ở cùng một nơi, cùng độ cao thì:

A. Hai vật chạm đất cùng một lúc                            B. Tốc độ của hai vật khi chạm đất là như nhau

C. Chuyển động với cùng một gia tốc g                   D. Vật m1 rơi nhanh hơn vật m2

C©u 12: Một giọt nước rơi tự do từ độ cao 80m xuống đất, cho g =  10m/s2. Thời gian rơi của giọt nước đến mặt đất bằng:

A. 2,8s                          B. 4s                                    C. 16s                                  D. 8s

C©u 13: Một chất điểm chuyển động thẳng trên trục Ox có vận tốc biến thiên theo quy luật v = -10 + 5t  (m/s). Quãng đường vật đi từ lúc bắt đầu khảo sát đến lúc dừng :

A. 10m                         B. 50m  ;                             C. 30m                                D. - 10m .

C©u 14: Cho đồ thị x(t) của một chất điểm chuyển động thẳng như sau. Phương trình chuyển động của chất điểm là:

A. x = 5 +10t (m,s)      B. x =10 + 2t (m,s)              C. x =10 -2t (cm,s)              D. x = 10 - 2t (m,s)

C©u 15: Một chất điểm chuyển động trên quỹ đạo tròn, bán kính 0,4 m. Biết rằng nó đi được 5 vòng trong một giây. Tốc độ dài và gia tốc hướng tâm của chất điểm là:

A. v = 12,56 m/s ;  a = 394,4 m/s2                            B. v = 0,53 m/s ;     a = 31,4 m/s2

C. v = 0,53 m/s ;       a = 394,4 m/s2                         D. v = 12,56 m/s  ;  a = 31,4 m/s2

C©u 16: Hai thành phố A và B cách nhau 250 km. Lúc 7g sáng, có 2 ô tô chuyển động từ ngược chiều từ 2 thành phố này để đến gặp nhau. Xe từ A có tốc độ v1 = 60km/h, xe kia có tốc độ v2 = 40 km/h. Hỏi  2 ôtô gặp nhau lúc mấy giờ, tại vị trí cách B bao xa?

A. 9h30ph; 100km.      B. 9h30ph; 150km              C. 2h30ph; 100km              D. 2h30ph; 150km

C©u 17: Hãy chọn câu sai khi nói về véc tơ gia tốc hướng tâm trong chuyển động tròn đều:

A. Có phương và chiều không đổi                            B. Có phương và chiều thay đổi

C. Luôn hướng vào tâm của quỹ đạo                       D. Có độ lớn không đổi

C©u 18: Tìm phát biểu sai

A. Quỹ đạo chuyển động của một vật có tính tương đối

B. Vị trí của một vật có tính tương đối

C. Vận tốc của một vật có tính tương đối

D. Khoảng cách giữa hai điểm trong không gian có tính tương đối

C©u 19: Điều nào sau đây là sai khi nói về tọa độ của chất điểm chuyển động thẳng đều?

A. Tọa độ biến thiên theo hàm bậc hai của thời gian.

B. Tọa độ có thể âm dương hoặc bằng không

C. Tọa độ biến thiên theo hàm bậc nhất của thời gian.

D. Độ lớn của hiệu tọa độ điểm đầu và điểm cuối của chất điểm trong thời gian khảo sát có thể khác với quãng đường vật đi được trong thời gian đó.

 

 

 

 

C©u 20: Hai vật rơi tự do từ cùng một vĩ độ trên trái đất, khỏang thời gian rôi của vật II gấp đôi thời  gian rôi cuûa vaät I. T số vận tốc của các vật lúc chạm đất :

A.                    B.                            C.                           D.

C©u 21: Một chiếc thuyền chuyển động thẳng ngược chiều dòng nước với tốc độ 6,5 km/h đối với dòng nước .Tốc độ chảy của dòng nước đối với bờ sông là 1,5 km/h. Tốc độ của thuyền đối với bờ sông là bao nhiêu?

A. v ≈  6,7 km/h.          B. v = 8 km/h.                     C. v ≈  6,3 km/h.                 D. v = 5 km/h

C©u 22: Hai xe ô tô qua ngã tư cùng một lúc theo hai hướng vuông góc với nhau, tốc độ của xe thứ nhất là 28,8km/h, tốc độ của xe thứ hai là 21,6km/h. Tốc độ của xe thứ nhất đối với xe thứ hai là:

A. 36m/s                       B. 6,2km/h                          C. 50,4km/h                        D. 10m/s

C©u 23: Một chất điểm chuyển động thẳng biến đổi đều, lúc qua A chất điểm có tốc độ 0,2m/s. Sau khi đi được đoạn đường AB=1m, chất điểm có tốc độ 0,4m/s. Chọn gốc thời gian lúc chất điểm qua A, gốc toạ độ tại A và chiều dương cùng chiều chuyển động. Phương trình chuyển động của chất điểm là

A.                                          B.    

C.                                          D.

C©u 24: Chọn câu sai trong các câu sau đây :

A. Trong chân không, vật nặng rơi nhanh hơn vật nhẹ

B. Gia tốc rơi tự do giảm từ địa cực đến xích đạo

C. Sự rơi tự do là chuyển động thẳng nhanh dần đều

D. Hai vật rơi tự do luôn chuyển động thẳng đều đối với nhau

C©u 25: Đồ thị vận tốc- thời gian của một chất điểm dọc theo trục Ox như hình vẽ. Kết luận nào rút ra từ đồ thị là đúng:

A. Gia tốc của chuyển động có giá trị dương           B. Phương trình v(t) :

C. Thời điểm ban đầu, vật ở gốc tọa độ                    D. Sau 10 s, độ dời của vật x = -100m

C©u 26: Chọn câu đúng

A. Sai số tỷ đối càng nhỏ thì phép đo càng chính xác

B. Sai số tỷ đối càng lớn thì phép đo càng chính xác

C. Sai số tuyệt đối bằng hiệu sai số ngẫu nhiên và sai số dụng cụ

D. Sai số tuyệt đối bằng tích sai số ngẫu nhiên và sai số dụng cụ

C©u 27: Trong các phương trình sau, phương trình nào diễn tả sự thay đổi tọa độ x của vật theo từng thời điểm của chuyển động thẳng đều :

A. x = – 5 (t – 3)                                                      B.                       

C.                                                           D. Tất cả các phương trình trên

 

 

 

 

 

 

C©u 28: Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của tọa độ theo thời gian của 3 vật chuyển động thẳng như sau. Chọn kết luận sai trong các kết luận sau:

A. Cả ba vật đều chuyển động thẳng đều, vật I và vật II chuyển động cùng chiều dương

B. Vật I và II chuyển động nhanh dần đều. Vật III chuyển động chậm dần đều

C. Vận tốc tức thời của vật I và II bằng nhau

D. Vận tốc tức thời của 3 vật có quan hệ vI = vII > vIII

C©u 29: Cho chuyển động thẳng có phương trình vận tốc: . Trong đó v đo bằng m/s, t đo bằng s. Tính chất chuyển động của chất điểm là

A. chậm dần đều theo chiều dương, gia tốc bằng 0,1m/s2

B. chậm dần đều ngược chiều dương, gia tốc bằng -0,1m/s2

C. nhanh dần đều theo chiều dương, gia tốc bằng 0,2 m/s2

D. nhanh dần đều ngược chiều dương, gia tốc bằng -0,1m/s2

C©u 30: Một vật coi như là chất điểm chuyển động trên đường thẳng d. Khi khảo sát chuyển động này, vật làm mốc phải có điều kiện :

A. Gắn với vật nằm yên                                           

B. Gắn với vật ở trên đường thẳng d

C. Không cần điều kiện gì, có thể gắn với vật bất kỳ      

D. Gắn với vật ở trên đường thẳng d và phải đứng yên

 

----------------- HÕt 188 -----------------

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu