Đề kiểm tra môn vật lý lớp 12 chuyên-06/03/2011Së GD §T Kiªn Giang

Tr­êng THPT Chuyªn Huúnh MÉn §¹t

---------------

Kú thi: KiÓm Tra Lý 12 Chuyªn

M«n thi: Lý 12 Chuyªn

(Thêi gian lµm bµi: 45 phót)

 

 

§Ò sè: 199

Hä tªn thÝ sinh:..............................................................SBD:.......................................

C©u 1: Trong quang phổ của nguyên tử Hydro, vạch có tần số nhỏ nhất của dãy Lyman là f1, vạch có tần số lớn nhất của dãy Banmer là f2. Với h là hằng số Plank, năng lượng ion hóa của nguyên tử Hydro ở trạng thái cơ bản là :

A. W = h(f1 + f2)         B. W = h (f1 – f2)                C. W = h (f2 – f1)               D. W = (f2 – f1)/h

C©u 2: Gọi U là hiệu điện thế giữa 2 cực của ống Rơn-ghen. Bước sóng nhỏ nhất của tia  phát ra từ ống tỉ lệ thuận với :

A.                          B. U 2                                  C.                                   D.

C©u 3: Một đèn tử ngoại phát ánh sáng có bước sóng 400 nm và 1 đèn hồng ngoại phát ánh sáng có bước sóng 700 nm, mỗi đèn đều có công suất 400 W. Chọn câu đúng:

A. Đèn hồng ngoại có tốc độ phát xạ phôton lớn hơn đèn tử ngoại 1,75 lần

B. Đèn tử ngoại có tốc độ phát xạ phôton lớn hơn đèn hồng ngoại 1,75 lần

C. Đèn hồng ngoại có tốc độ phát xạ phôton lớn hơn đèn tử ngoại 3,5 lần

D. Đèn tử ngoại có tốc độ phát xạ phô ton lớn hơn đèn hồng ngoại 3,5 lần

C©u 4: Khi nguyên tử Hydro ở trạng thái kích thích thứ nhất, electron có vận tốc:

A. 0                              B. 2,2.106 m/s                  C. 1,09.106 m/s                D. 6,91.105 m/s

C©u 5: Khi hiện tượng quang điện đã xảy ra, người ta tách ra 1 chùm hẹp các electron quang điện rồi cho lọt vào vùng có từ trường đều ,vectơ vận tốc của electron song song với vectơ cảm ứng từ. Quỹ đạo của electron trong từ trường:

A. Đường tròn               B. Đường thẳng                    C. Đường xoắn ốc               D. Chưa đủ điều kiện kết luận

C©u 6: Trong tế bào quang điện, cường độ dòng quang điện bão hoà sẽ :

A. Phụ thuộc vào hiệu điện thế giữa anốt và ca tốt .  B. Tỉ lệ với cường độ chùm sáng kích thích .

C. Phụ thuộc vào bước sóng ánh sáng kích thích .     D. Tăng tỉ lệ với hiệu điện thế giữa Anot và Katot

C©u 7: Trong hiện tượng quang điện, năng lượng của các electron quang điện  :

A. Lớn hơn năng ượng của photon chiếu tới              B. Bằng năng lượng của photon chiếu tới

C. Nhỏ hơn năng lượng của photon chiếu tới             D. Tỉ lệ với cường độ ánh sáng chiếu tới

C©u 8: Một photon có năng lượng e bay lướt qua 2 nguyên tử giống nhau đang ở trạng thái kích thích nằm trên cùng phương của photon tới. Số photon có thể thu được ngay sau đó theo phương của photon tới là :

A. 2                         B. 3                          C. 1                        D. Không có vì photon đã bị nguyên tử hấp thụ

C©u 9: Chiếu ánh sáng có bước sóng l = 0,24 µm vào Katot của 1 tế bào quang điện có công thóat 0,36 µm. Điện áp giữa Anot và  Katot là UAK = 4 V.Tốc độ electron lúc đến Anot :

A. » 1,3.106 m/s           B. » 1,42.106 m/s                C. » 1,62.106 m/s                D. » 1,5.106 m/s

C©u 10: Lần lượt chiếu 2 bức xạ có tần số f1 và f2 vào Katot của 1 tế bào quang điện thì thấy các electron bật ra có vận tốc đầu cực đại v1 = 0,5 v2 . Công thóat electron của kim lọai tính theo f1 và f2 :

A.      B.             C.                D.

C©u 11: Chiếu chùm bức xạ đơn sắc có bước sóng l = 102,5 nm qua chất khí Hydro có nhiệt độ và áp suất thích hợp thì thấy chất khí đó chỉ phát  ra 3 bức xạ có bước sóng l 1<l 2<l 3. Cho biết l 3 =  656,3 nm. Giá trị của l1 l 2 là :

A. l 1 =  97,3 nm và l2 =  121,8 nm                        B. l 1 =  102,5 nm và l2 =  121,8 nm

C. l 1 =  102,5 nm và l2 =  410,2 nm                       D. l 1 =  97,3 nm và l2 =  410,2 nm

C©u 12: Kích thích cho 1 khối hơi Hydro loãng phát sáng. Các bức xạ mà nó phát ra :

A. Thuộc vùng ánh sáng khả kiến .

B. Đồng thời phát ra ánh sáng thuộc vùng hồng ngoại, tử ngoại và ánh sáng nhìn thấy

C. Thuộc vùng ánh sáng nhìn thấy và các bức xạ thuộc vùng tử ngoại

D. Chỉ thuộc vùng ánh sáng hồng ngoại

C©u 13: Tia laze không có đặc điểm :

A. Độ đơn sắc cao        B. Độ định hướng cao          C. Cường độ lớn                  D. Công suất lớn

C©u 14: Trong nguyên tử Hydro, khi electron chuyển từ quỹ đạo M về quỹ đạo L và chuyển từ quỹ đạo P về quỹ đạo L thì phát ra 1photon có bước sóng tương ứng l1 = 0,6563 mm và l2 = 0,4120 mm . Khi electron chuyển từ quỹ đạo P về quỹ đạo M thì phát ra 1photon co bước sóng:

A. 0,9863 mm               B. 1,1068 mm                      C. 1,826 mm                        D. 1,0939 mm

C©u 15: Tính cảm ứng từ cần thiết để uốn cong quỹ đạo theo 1 bán kính R = 20 cm của các electron quang điện do Natri phát ra khi bị chiếu bức xạ mang năng lượng 4,97.10 – 19 J. Cho giới hạn quang điện của Natri là 0,5 mm, vận tốc của các electron quang điện vuông góc với vectơ cảm ứng từ:

A. » 2,7.10 – 5 T          B. » 1,3.10 – 5 T                 C. » 3,4.10 – 5 T                 D. 0,8.10 – 4 T

C©u 16: Trong các câu sau, câu nào sai :

A. Khi phản xạ trên bề mặt 1vật, mọi ánh sáng đều phản xạ như nhau .

B. Khi phản xạ, quang phổ của ánh sáng phản xạ phụ thuộc quang phổ của ánh sáng tới và tính chất quang học của bề mặt phản xạ.

C. Sự hấp thụ và phản xạ ánh sáng của 1 vật đều có tính lọc lựa.

D. Khi tán xạ ánh sáng, quang phổ của ánh sáng tán xạ phụ thuộc quang phổ của ánh sáng tới và tính chất quang học của bề mặt tán xạ.

C©u 17: Chọn câu đúng :

A. Ánh sáng có bước sóng khác nhau được 1 môi trường hấp thụ giống nhau

B. Hệ số hấp thụ của môi trường không phụ thuộc vào bước sóng ánh sáng

C. Những vật hấp thụ lọc lựa ánh sáng nhìn thấy được gọi là vật trong suốt có màu

D. Những vật không hấp thụ ánh sáng nhìn thấy được sẽ có màu đen

C©u 18: Electron trong nguyên tử Hydrô khi chuyển từ quỹ đạo dừng có năng lượng  EM = -1,5 eV xuống quỹ đạo dừng có năng lượng  EL = -3,4 eV  thì sẽ phát ra ánh sáng có bước sóng :

A. » 0,654 mm              B. » 0,546 mm                     C. » 0,456 mm                     D. » 0,657 mm

C©u 19: Vận tốc ban đầu của các electron bức ra  khỏi kim loại  trong hiệu ứng quang điện :

A. Có đủ mọi giá trị.                                                  B. Luôn có giá trị cực đại.

C. Có đủ mọi giá trị, từ không đến giá trị cực đại.      D. Có cùng một giá trị với mọi electron.

C©u 20: Trong nguyên tử Hydro, bán kính 1,325.10-8 m ứng với bán kính quỹ đạo Bohr thứ:

A. 4                              B. 5                                      C. 6                                     D. 7

C©u 21: Một chất có khả năng phát quang ánh sáng màu đỏ và ánh sáng màu lục. Nếu dùng tia tử ngọai để kích tích sự phát quang của chất đó thì ánh sáng phát quang có thể có màu :

A. Đỏ                            B. Vàng                               C. Lục                                 D. Lam

C©u 22: Khi chiếu bức xạ điện từ có bước sóng l vào Katot của 1 tế bào quang điện thì các electron bị giữ lại bởi hiệu điện thế hãm UAK. Khi  chiếu vào Katot của tế bào đó bức xạ điện từ có bước sóng l'< l và vẫn duy trì hiệu điện thế UAK trên thì các electron:

A. Vẫn bị giữ lại ở Katot .

B. Khi đến Anot có tốc độ nhỏ hơn tốc độ lúc rời Katot .

C. Khi đến Anot có tốc độ lớn hơn tốc độ lúc rời Katot .

D. Bật khỏi Katot với động năng nhỏ hơn lúc đầu  .

C©u 23: Đối với 1 tế bào quang điện, người ta có thể làm triệt tiêu dòng quang điện bão hòa bằng 1 hiệu điện thế hãm có giá trị 1,8 V. Nếu giữa Anot và Katot có điện trường cản 40 V/cm thì quãng đường electron dịch chuyển xa nhất là :

A. 0,045 cm                  B. 3 cm                                C. 3,55 cm                           D. 0,355 cm

C©u 24: Lần lượt chiếu 2 bức xạ có năng lượng của photon tương ứng là 2,5 e V và 3,5 eV vào bề mặt 1 kim lọai có công thóat 2 eV. Tỉ số động năng cực đại của các electron quang điện trong 2 lần chiếu :

A. 1 : 3                         B. 3: 1                                  C. 7 : 5                                D. 5 : 7

C©u 25: Chọn câu sai :

A. Cường độ của chùm sáng khi truyền qua môi trường hấp thụ giảm theo quy luật  (t là thời gian hấp thụ)

B. Nhìn mặt trời qua tấm kính có màu đỏ, ta thấy tấm kính có màu đỏ

C. Ánh sáng phát quang có bước sóng dài hơn bước sóng ánh sáng kích thích

D. Tia laze dùng để chữa 1 số bệnh ngòai da

C©u 26: Khi các photon có tần số f chiếu vào 1 tấm kim lọai thì thấy các electron quang điện bứt ra có đông năng ban đầu cực đại là K. Với h là hằng số Plank, nếu tăng cường độ chiếu sáng lên 2 lần thì động năng ban đầu cực đại của electron quang điện là :

A. K + 1,5 hf                B. 1,5 K                               C. K + 2,5 hf                       D. K

C©u 27: Chọn câu sai

A. Trong pin quang điện, bán dẫn lọai p nhận ánh sáng thích hợp chiếu đến

B. Có 1 số tế bào quang điện họat động bằng ánh sáng nhìn thấy

C. Điện trở của quang trở thay đổi khi cường độ ánh sáng kích thích thay đổi

D. Suất điện động của pin quang điện tthường có giá trị từ 1,2 V đến 1,5 V

C©u 28: Chiếu lần lượt các bức xạ có tần số f; 3f; 4,5f  vào catốt của tế bào quang điện thì vận tốc ban đầu cực đại của electron quang điện lần lượt là v, 3v, kv. Xác định giá trị k.

A. » 6.33                      B. 4,5                                   C. » 3,87                             D. » 3.28

C©u 29: Năng lượng của 1 photon:

A. Không phụ thuộc khoảng cách tới nguồn

B. Giảm, khi khoảng cách tới nguồn tăng.

C. Giảm, khi truyền trong một môi trường có tính hấp thụ

D. Giảm dần theo định luật hàm mũ của độ dài đường đí

C©u 30: Trong quang phổ vạch của nguyên tử Hydro. Bước sóng ứng với 2 vạch đầu tiên trong dãy Lyman là l1l2 . Bước sóng của vạch đỏ trong dãy Banme của nguyên tử Hydro là:

A. .             B.                    C.                    D.

 

----------------- HÕt m· ®Ò 199 -----------------

No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu