Đề Thi Vật Lý 12 HKII Cơ bảnSë GD §T Kiªn Giang

Tr­êng THPT Chuyªn Huúnh MÉn §¹t

---------------

Kú thi: Thi HKII Khèi 12

M«n thi: Ly CB

(Thêi gian lµm bµi: 60 phót)

 

 

§Ò sè: 172

 

Hä tªn thÝ sinh:..............................................................SBD:.................

C©u 1: Điều nào sau đây là sai ?

A. Chiết suất của chất làm lăng kính  phụ thuộc tần số của sóng ánh sáng đơn sắc

B. Chiết suất của chất làm lăng kính đối với ánh sáng màu tím lớn hơn đối với ánh sáng màu lục

C. Trong thủy tinh ,vận tốc ánh sáng màu tím lớn hơn vận tốc của ánh sáng màu đỏ .

D. Sóng ánh sáng có tần số càng lớn thì vận tốc truyền trong môi trường trong suốt càng nhỏ

C©u 2: Điều nào sau đây là đúng khi nói về pin quang điện?

A. Pin quang điện là một nguồn điện trong đó nhiệt năng biến thành điện năng.

B. Pin quang điện là một nguồn điện trong đó quang năng biến đổi trực tiếp thành điện năng.

C. Pin quang điện hoạt động dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ.

D. Suất điện động của pin quang điện từ 1,2V-1,5V.

C©u 3: Khi cho một tia sáng đi từ nước vào một môi trường trong suốt nào đó, người ta nhận thấy vận tốc truyền của ánh sáng bị giảm đi một lượng Dv=108m/s. Chiết suất của nước là 4/3. Chiết suất tuyệt đối của môi trường này bằng bao nhiêu?

A. n=1,5                       B. n=2,4                               C. n=                             D. n=

C©u 4: Hiện tượng quang điện được Hecxơ phát hiện bằng cách nào?

A. Chiếu một nguồn sáng giàu tia tử ngoại vào một tấm kẽm tích điện âm.

B. Chiếu một chùm ánh sáng trắng đi qua lăng kính.

C. Cho một tia catốt đập vào một tấm kim loại có nguyên tử lượng lớn.

D. Dùng chất Pônôli-210 phát ra hạt  để bắn phá lên các phân tử Nitơ.

C©u 5: So sánh sự giống nhau giữa hiện tượng phóng xạ và phản ứng hạt nhân

A. Đều là phản ứng hạt nhân tỏa năng                       B. Đều có sự biến đổi hạt nhân tạo thành hạt nhân mới

C. Đều là quá trình tự phát                                        D. Cả 3 câu đều đúng

C©u 6: Đường kính của hệ Mặt Trời vào khoảng:

A. 40 đơn vị thiên văn.                                              B. 100 đơn vị thiên văn.

C. 80 đơn vị thiên văn.                                              D. 60 đơn vị thiên văn

C©u 7: Nguồn sáng nào sau đây không phát ra tia tử ngọai

A. Mặt trời                                                                B. Hồ quang điện               

C. Đèn hơi  thủy ngân                                               D. Đèn dây tóc có công suất 100W

C©u 8: Hiện tượng quang điện trong xảy ra khi:

A. Có ánh sáng thích hợp chiếu vào chất bán dẫn

B. Có ánh sáng thích hợp chiếu vào kim loại.

C. Có ánh sáng thích hợp chiếu vào kim loại và chất bán dẫn

D. Nung nóng chất bán dẫn.

C©u 9: Sóng điện từ trong chân không có tần số f = 150 kHz,

Bước sóng của sóng điện từ đó là

A.  m.            B.  km.                 C.  m.                   D.  km.

C©u 10: Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, a = 1,5 mm; D = 2 m. Vân tối thứ 3 cách vân sáng trung tâm 2 mm. Bước sóng của ánh sáng dùng trong thí nghiệm là

A. 0,45 μm                   B. 0,65 μm                           C. 0,54 μm                          D. 0,6 μm

C©u 11: Chiếu lần lượt 2 bức xạ l1=0,555µm và l2=0,377µm vào catôt một tế bào quang điện thì hiệu điện thế hãm có độ lớn gấp 4 lần nhau. Giới hạn quang điện của kim loại làm catôt là:

A. 0,4224 µm.              B. 0,5665 µm.                     C. 0,6226 µm.                     D. 0,6586 µm.

C©u 12: Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, khoảng vân đo được bằng 1,12mm. Xét hai điểm M và N ở cùng một phía so với vân sáng trung tâm: OM=5,6mm; ON=12,88mm. Trong khoảng giữa M và N có bao nhiêu vân sáng?

A. 5                              B. 6                                      C. 8                                     D. 7

C©u 13: Nhận xét nào về tia gamma của chất phóng xạ là không đúng?

A. Là sóng điện từ có bước sóng dài , mang năng lượng lớn .

B. Là hạt phôton , gây nguy hiểm cho con người.

C. Có khả năng đâm xuyên rất lớn.

D. Không bị lệch trong điện trườngvà từ trường.

C©u 14: Tia laze không có đặc điểm nào sau đây?

A. Độ đơn sắc cao.       B. Độ định hướng cao          C. Cường độ lớn.                 D. Công suất lớn.

C©u 15: Kết quả nào sau đây phù hợp với hiện tượng phóng xạ?

A. Khi t = T thì                                           B.                       

C.                                                            D.

C©u 16: Quang phổ của ánh sáng nào sau đây là quang phổ vạch phát xạ ?

A. Ánh sáng từ chiếc nhẫn nung đỏ

B. Ánh sáng của mặt trời thu được trên trái đất

C. Ánh sáng từ đèn của  bút thử điện

D. Ánh sáng từ đèn dây tóc nóng sáng

C©u 17: Thực hiện giao thoa với khe Young, khoảng cách giữa hai khe bằng 0,5mm, khoảng cách từ hai khe đến màn quan sát bằng 2m. Nguồn S phát ánh sáng trắng có bước sóng . Số bức xạ bị tắt tại điểm M trên màn E cách vân sáng trung tâm 7,2mm là.

A. 2                              B. 3                                      C. 4                                     D. 5

C©u 18: Nguyên tắc thu sóng điện từ dựa vào:

A. Hiện tượng cộng hưởng điện trong mạch LC

B. Hiện tượng bức xạ sóng điện từ của mạch dao động hở.

C. Hiện tượng hấp thụ sóng điện từ của môi trường.

D. Hiện tượng giao thoa sóng điện từ.

C©u 19: Chọn câu đúng nhất về nguồn gốc của ánh sáng nhìn thấy:

A. Các vật có nhiệt độ từ đến                 B. Các vật nóng trên

C. Sự phân huỷ hạt nhân                                           D. Ống Roentgen

C©u 20: Mạch dao động điện từ điều hoà gồm cuộn cảm L và tụ điện C khi tăng điện dung của tụ điện lên 4 lần thì chu kì dao động của mạch

A. Tăng lên 4 lần.         B. Tăng lên 2 lần.                C. Giảm đi 4 lần.                 D. Giảm đi 2 lần.

C©u 21: Trong thí nghiệm Iâng khoảng cách giữa hai khe là 0,5mm, màn ảnh cách hai khe 2m. Khi nguồn phát bức xạ l1 thì trong khoảng MN = 1,68cm trên màn người ta đếm được 8 vân sáng(kể cả hai vân sáng  tại các điểm M, N ) . Khi cho nguồn phát đồng thời hai bức xạ: bức xạ l1 ở trên và bức xạ có bước sóng l2 = 0,4mm thì  khoảng cách ngắn nhất giữa các vị trí trên màn có 2 vân sáng của hai bức xạ trùng nhau là

A. 3,6mm;                    B. 2,4mm;                            C. 4,8mm;                           D. 9,6mm

C©u 22: Bắn 1 hạt proton có động năng  1,6 MeV vào đứng yên, ta thu được 2 hạt X. Cho mp=1,00734u ; mLi=7,0144u ; mX=4,0015u. Động năng của 1 hạt X là: (u = 931 MeV/c2 )

A. 9,5MeV                    B. 9,2MeV                           C. 9MeV                              D. 10,5MeV

C©u 23: Chất phóng xạ Pôlôni phóng ra tia α và biến thành chì Cho biết chu kỳ bán rã của Pôlôni là T = 138 ngày. Lúc đầu có 18g Pôlôni, thời gian để lượng Pôlôni chỉ còn 4,5g là

A. 552 ngày                  B. 414 ngày                         C. 276 ngày                         D. 1104 ngày

C©u 24: Trong phản ứng sau đây: hạt X là

A. Proton                      B. Nơtron                             C. Electron                          D. Hêli

C©u 25: Các vạch trong dãy Banme thuộc vùng nào trong các vùng sau?

A. Vùng hồng ngoại.

B. Vùng ánh sáng nhìn thấy.

C. Vùng tử ngoại.

D. Một phần nằm trong vùng ánh sáng nhìn thấy, một phần nằm trong vùng tử ngoại.

C©u 26: Chọn câu trả lời đúng.  Khối lượng của hạt nhân  là 10,0113(u), khối lượng của nơtron là mn=1,0086u, khối lượng của prôtôn là : mp=1,0072u. Độ hụt khối của hạt nhân là:

A. 0,9110u.                  B. 0,0691u.                          C. 0,0561u.                         D. 0,0811u

C©u 27: Cường độ dòng điện tức thời trong mạch dao động LC có dạng i = 0,02 cos 2000t (A). Tụ điện trong mạch có điện dung 5. Độ tự cảm của cuộn cảm là

A. L = 50 mH.              B. L = 50 H.                         C. L = 5.10 – 6 H.               D. L = 5.10 – 8 ­H.

C©u 28: Chiếu một chùm bức xạ đơn sắc vào catốt của tế bào quang điện, để triệt tiêu dòng quang điện thì hiệu điện thế hãm có giá trị tuyệt đối là 1,9V. Vận tốc ban đầu cực đại của quang êlectron là:

A. 5,2 . 105 m/s.                                                        B. 6,2 . 10 5 m/s.            

C. 7,2 . 105 m/s.                                                        D. 8,2 . 105 m/s.

 

C©u 29: Mạch chọn sóng của máy thu vô tuyến điện gồm tụ điện C = 880 pF và cuộn cảm L = 20 . Bước sóng điện từ mà mạch thu được là

A.  m.              B.  m.                     C.  m.                     D.  m.

C©u 30: Đồng vị  là chất phóng xạ β và tạo thành đồng vị của magiê. Mẫu  có khối lượng ban đầu m0 = 7g, chu kỳ bán rã của là T =15h. Khối lượng magiê tạo thành sau thời gian 45 giờ là

A. 7,875g                      B. 8g                                    C. 6,125g                             D. 5,25g

C©u 31: Cho phản ứng hạt nhân: . Cho biết khối lượng hạt nhân ,  

Phản ứng tỏa hay thu năng lượng bao nhiêu? u = 931 MeV/c2

A. Toả năng lượng 1,6MeV                                       B. Thu năng lượng 2,3MeV

C. Toả năng lượng 2,3MeV                                       D. Thu năng lượng 1,6MeV

C©u 32: Một khối chất Astat     có No =2,86.1016 hạt nhân có tính phóng xạ a . trong giờ

             đầu tiên phát ra 2,29.1015 hạt a   Chu kỳ bán rã của Astat là:

A. 8 giờ 18 phút            B. 8 giờ                                C. 7 giờ 18 phút                   D. 8 giờ 30 phút

C©u 33: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về lực hạt nhân?

A. Lực hạt nhân là loại lực mạnh nhất trong các lọai lực đã biết hiện nay.

B. Lực hạt nhân chỉ có tác dụng khi khoảng cách giữa hai nuclôn bằng hoặc nhỏ hơn kích thước hạt nhân.

C. Lực hạt nhân có bản chất là lực điện, vì trong hạt nhân các prôtôn mang điện dương.

D. Lực hạt nhân chỉ tồn tại bên trong hạt nhân

C©u 34: Tính năng lượng liên kết riêng của các hạt nhân :  và . Cho biết: khối lượng của nguyên tử  = 6,01703 u, của nguyên tử  = 39,948 u; của nguyên tử  = 1,00814u; khối lượng nơtron,

mn = 1,00889 u; 1uc2 = 931,5 MeV .

A. 6,1 MeV; 8,5 MeV                                               B. 5,8 MeV;   8,8 MeV       

C. 5,5 MeV; 9,0 MeV                                               D. 5,3 MeV;   9,2 MeV

C©u 35: Theo Anhxtanh thì năng lượng:

A. Của mọi photon đều bằng nhau.

B. Của photon bằng một lượng tử năng lượng.

C. Của photon càng giảm dần, khi nó càng rời xa nguồn.

D. Của photon không phụ thuộc bước sóng.

C©u 36: Để gây ra được hiện tượng quang điện bước sóng rọi vào kim loại phải có:

A. Tần số bằng giới hạn quang điện

B. Tần số nhỏ hơn giới hạn quang điện

C. Bước sóng nhỏ hơn hoặc bằng giới hạn quang điện

D. Bước sóng  lớn hơn giới hạn quang điện

C©u 37: Điều nào sau đây là sai khi nói về quang trở?

A. Bộ phận quan trọng của quang trở là một lớp bán dẫn có gắn hai điện cực.

B. Quang trở thực chất là một điện trở mà giá trị điện trở của nó có thể thay đổi theo nhiệt độ

C. Quang trở thường được lắp với các mạch khuếch đại trong các máy đo ánh sáng.

D. Quang trở chỉ hoạt động khi ánh sáng chiếu vào nó có bước sóng ngắn hơn giới hạn quang dẫn của quang trở.

C©u 38: Mạch dao động điện từ gồm tụ điện C và cuộn cảm L, dao động tự do với tần số góc

A.             B.                        C.                        D.

C©u 39: Các loại hạt sơ cấp là

A. Phôtôn, leptôn, mêzôn và barion.

B. Phôtôn, leptôn, barion và hađrôn.

C. Phôtôn, leptôn, mêzôn và hađrôn.

D. Phôtôn, leptôn, nucleon và hipêrôn

C©u 40: Trong các loại bức xạ: Roentgen, hồng ngoại, tử ngoại, đơn sắc màu lục;bức xạ có tần số nhỏ nhất là:

A. Bức xạ tử ngoại.                                                    B. Bức xạ hồng ngoại.

C. Bức xạ đơn sắc màu lục.                                       D. Bức xạ Roentgen

 

----------------- HÕt 172 -----------------

No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu