Vật Lý Lớp 11 Nâng Cao - 25/02/2012Së GD §T Kiªn Giang

Tr­êng THPT Chuyªn Huúnh MÉn §¹t

---------------

Kú thi: KiÓm Tra Lý 11 N©ng cao

M«n thi: Lý 11 N©ng cao

(Thêi gian lµm bµi: 45 phót)

 

 

§Ò sè: 118

 

Hä tªn thÝ sinh:..............................................................SBD:..........................

PhÇn tr¾c nghiÖm (5đ)

C©u 1: Cho mạch điện như hình vẽ: Nguồn (ξ = 2,5V, r = 0,1Ω), thanh MN dài  1m, điện trở thanh MN có giá trị RMN = 2Ω, R = 0,9Ω, các thanh ray có điện trở không đáng kể, cảm ứng từ có độ lớn B = 0,1T. Thanh MN chuyển động đều với tốc độ 10m/s dưới tác dụng của lực từ và lực ma sát. Dòng điện qua thanh MN có chiều và cường độ là:

A. Từ N sang M, I=1,5A                                          B. Từ N sang M, I=0,5A

C. Từ M sang N, I=1,5A                                          D. Từ M sang N, I = 1,17A

C©u 2: Cuộn dây có N = 1000 vòng, mỗi vòng có diện tích S = 20cm2 đặt trong một từ trường đều. Trục của cuộn dây song song với vectơ cảm ứng từ của từ trường. Cho độ lớn B của từ trường biến thiên, người ta thấy có suất điện động cảm ứng eC = 10V được tạo ra. Độ biến thiên cảm ứng từ DB là bao nhiêu trong thời gian Dt = 10-2s?

A. DB = 0,05T.            B. DB = 0,25T.                    C. DB = 0,5T.                     D. DB = 2.10-3T.

C©u 3: Chọn câu sai: Đối với một ống dây dài, hệ số tự cảm phụ thuộc vào:

A. Tiết diện của ống                                                 B. Số vòng dây của ống

C. từ thông và cường độ dòng điện qua ống            D. Độ từ thẩm của môi trường đặt ống

C©u 4: Chiết suất tỉ đối giữa hai môi trường

A. cho biết tia sáng khúc xạ nhiều hay ít khi đi từ môi trường sang môi trường kia

B. luôn luôn nhỏ hơn 1.

C. có giá trị tùy thuộc vào góc tới của tia sáng

D. luôn luôn lớn hơn 1.

C©u 5: Chọn câu sai:

A. Hiện tượng xuất hiện dòng điện Foucault thực chất là hiện tượng cảm ứng điện từ.

B. Chiều của dòng điện Foucault được xác định dựa vào định luật Lenz

C. Dòng điện Foucault được sinh ra trong một khối vật dẫn khi khối vật dẫn được đặt trong từ trường

D. Dòng điện Foucault có tính chất xoáy

C©u 6: Có 3 môi trường trong suốt. Với cùng góc tới:

       - Nếu chùm tia sáng hẹp  truyền từ môi trường (1) vào môi trường (2) thì góc khúc xạ là 300.

       - Nếu chùm tia sáng hẹp  truyền từ môi trường (1) vào môi trường (3) thì góc khúc xạ là 450.

       Góc giới hạn phản xạ toàn phần ở mặt phân cách giữa hai môi trường (2) và (3) có giá trị như thế nào (tính tròn số)?

A. 600                          B. 450                                 C. 420                                 D. 300

C©u 7: Một Dòng điện chạy qua một cuộn dây có độ tự cảm 0,5(H) biến thiên theo thời gian theo phương trình: . Suất điện động tự cảm xuất hiện trên cuộn dây có độ lớn bằng

A. 2(V)                         B. 1(V)                                C. 1,2(V)                             D. 0,5(V)

 

 

 

 

 

 

C©u 8: Hình vẽ bên là đường truyền của tia sáng từ môi trường trong suốt 1 có vận tốc truyền ánh sáng là v1 sang môi trường trong suốt 2 có vận tốc truyền ánh sáng là v2. Ta có thể kết luận:

A. v1 < v2. *                                                            B. v1 > v2.                         

C. v1 = v2.                                                               D. Không thể so sánh được v1 và v2

C©u 9: Thả nổi một miếng gỗ  mỏng ,hình tròn, bán kính 9 cm trên mặt chậu nước (chiết suất n = 4/3). Dưới đáy chậu đặt một ngọn đèn nhỏ sao cho nó nằm trên đường thẳng đi qua tâm  và vuông góc với miếng gỗ  . Để cho tất cả  các tia sáng phát ra từ  ngọn đèn đều không thể  nhìn thấy được trên mặt nước thì khoảng cách tối đa từ ngọn đèn đến tâm miếng gỗ là :

A. 8,2 cm                     B. 7,28 cm                           C. 7,9 cm.                           D. 6,8 cm.

C©u 10: Một chùm tia sáng hẹp (coi như  một tia),đi từ nước (chiết suất n) ra không khí với góc tới i thỏa điều kiện sini < 1/n . Kết luận nào sau đây là đúng?

A. Toàn bộ chùm tia sáng đều khúc xạ ra không khí.

B. Một phần chùm tia sáng bị phản xạ và một phần bị khúc xạ với góc khúc xạ lớn hơn góc phản xạ.

C. Toàn bộ chùm tia sáng sẽ phản xạ toàn phần vào nước

D. Một phần chùm tia sáng bị phản xạ và một phần bị khúc xạ với góc khúc xạ nhỏ hơn góc tới.

C©u 11: Trong hiện tượng khúc xạ ánh sáng, phát biểu nào sau đây sai?

A. Tỉ số giữa sin góc khúc xạ với sin góc tới luôn không đổi đối với hai môi trường trong suốt nhất định.

B. Khi ánh sáng đi từ môi trường chiết quang hơn sang môi trường chiết quang kém thì góc khúc xạ lớn hơn góc tới.

C. Góc khúc xạ tỉ lệ thuận với góc tới

D. Khi tia tới vuông góc mặt phân cách giữa hai môi trường thì tia khúc xạ cùng phương với tia tới.

C©u 12: Sự biến đổi của dòng điện trong một mạch điện theo thời gian được cho trên hình. Gọi suất điện động tự cảm trong khoảng thời gian từ 0s đến 1s là e1, từ 1s đến 3s là e2. Ta có:

A. e1 = e2.                   B. e1 = 2e2.                         C. e1 = 3e2.                        D. e1 =e2.

C©u 13: Hình vẽ nào sau đây xác định không đúng chiều dòng điện cảm ứng IC:

A. Hình A                    B. Hình B                            C. Hình C                           D. Hình D

C©u 14: Một khung dây dẫn hình chữ nhật có 1000 vòng, kích thước 5cm´4cm đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B=5.10-3 T. Vec-tơ cảm ứng từ hợp với mặt phẳng khung một góc 300. Từ thông qua khung dây dẫn bằng:

A. 5.10-3Wb          B. 5.10-6 Wb                C. 5.10-6 Wb                      D. 5.10-3 Wb

 

 

C©u 15: Đối với một mạch điện đặt trong từ trường ,trong các yếu tố sau:

I Đường kính của dây dẫn làm mạch điện

II. Điện trở suất của dây dẫn

III.Hình dạng và kích thước của mạch điện

Từ thông qua mạch điện phụ thuộc vào yếu tố:

A. I và III                    B. I,II,III                            C. III                                   D. I

 

PHẦN TỰ LUẬN:(5đ)

I. LÝ THUYẾT: Phát biểu định luật khúc xạ ánh sáng

II. BÀI TOÁN:

Bài 1: Một điểm sáng S nằm trong chất lỏng (chiết suất n), cách mặt chất lỏng một khoảng 12(cm) , phát ra chùm sáng hẹp đến mặt phân cách tại điểm I với góc tới i.Tia khúc xạ từ chất lỏng ra không khí truyền theo phương IR với góc khúc xạ r = 450. Đặt mắt trong không khí trên phương IR nhìn thấy ảnh ảo S' của S dường như cách mặt chất lỏng một khoảng 10cm. Tìm chiết suất n của chất lỏng

Bài 2: Một mạch điện đặt thẳng đứng có điện trở R  đặt trong một từ trường đều B = 0,5T, vuông góc với mặt phẳng của mạch như hình vẽ. Thanh kim loại MN có khối lượng 3g ,dài 20cm và có điện trở r trượt không ma sát dọc theo hai thanh dẫn và luôn giữ phương nằm ngang.

Lấy g = 10m/s2. Bỏ qua điện trở hai thanh dẫn.

1) Tốc độ của thanh MN có thể có giá trị lớn nhất là bao nhiêu?

2) Xác định chiều và giá trị của cường độ dòng điện qua R

 

 

 

----------------- HÕt 118 -----------------

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu