Vật Lý Lớp 11 Nâng Cao - 6/03/2011Së GD §T Kiªn Giang

Tr­êng THPT Chuyªn Huúnh MÉn §¹t

---------------

Kú thi: KiÓm Tra To¸n 11

M«n thi: Lý 11 N©ng Cao

(Thêi gian lµm bµi: 45 phót)

 

 

§Ò sè: 194

 

Hä tªn thÝ sinh:..............................................................SBD:........................

C©u 1: Chùm sáng hẹp truyền từ không khí (chiết suất bằng 1) vào môi trường chất lỏng trong suốt với góc tới i=450, cho tia khúc xạ với góc khúc xạ r = 300.Vận tốc ánh sáng truyền trong môi trường chất lỏng là:

A. 1,73.105 m/s            B. 1,73.108 m/s                   C. 4,2.108 m/s                     D. 2,12.108 m/s

C©u 2: Chiếu tia sáng từ không khí (chiết suất bằng 1) vào chất lỏng trong suốt với góc tới 450 thì góc khúc xạ là 300. Góc tới giới hạn phản xạ toàn phần khi chiếu tia sáng trên theo chiều ngược lại là :

A. 300                          B. 600                                  C. 450                                 D. 48,50

C©u 3: Thiết bị điện nào sau đây không ứng dụng tác dụng có lợi của dòng điện Foucault ?

A. Bếp từ                      B. Công tơ điện                    C. Phanh điện từ                  D. Biến thế.

C©u 4: Một cuộn dây 400 vòng, điện trở 4W, diện tích mỗi vòng 30cm2, đặt trong từ trường đều có vectơ cảm ứng từ vuông góc với mặt phẳng tiết diện. Tốc độ biến thiên cảm ứng từ qua mạch là bao nhiêu để cường độ dòng điện trong mạch là 0,3A?

A. 4 T/s.                        B. 2 T/s.                               C. 0,5 T/s.                            D. 1 T/s.

C©u 5: Thanh CD có khối lượng m ,trượt không ma sát trên 2 thanh ray đặt thẳng đứng trong từ trường  như hình vẽ.Trong quá trình trượt xuống, thanh CD luôn giữ phương nằm ngang và vuông góc với đường cảm ứng từ. Độ lớn cảm ứng từ là B . Điện trở của toàn bộ mạch điện là R. Chiều dài thanh CD là l.Gia tốc trọng trường là g .Vận tốc lớn nhất của thanh CD được tính bằng công thức nàosau đây ?

A.                      B.                              

C.                          D.

C©u 6: Từ thông qua một khung dây biến thiên theo thời gian theo phương trình: . Tính cường độ dòng điện  cảm ứng xuất hiện trong khung. Biết điện trở của khung dây bằng

A. 0,025(A)                  B. 2,5(mA)                          C. 1(A)                                D. 0,1(A)

C©u 7: Khi chiếu chùm tia sáng từ không khí đến mặt nước (với góc tới khác 00) thì:

A. Chỉ có hiện tượng phản xạ                                    B. Chỉ có hiện tượng khúc xạ

C. Không có hiện tượng phản xạ và khúc xạ             D. Đồng thời có hiện tượng phản xạ và khúc xạ

C©u 8: Chọn hệ thức đúng:

A. 1 Wb =                       B. 1 Wb =                              C. 1 Wb = 1T. 1m                          D. 1 Wb = 1T. 1m2

C©u 9: Chọn câu sai. Suất điện động tự cảm  trong một mạch điện có giá trị lớn khi

A. Cường độ dòng điện trong mạch  có giá trị lớn

B. Cường độ dòng điện trong mạch biến thiên nhanh

C. Cường độ.dòng điện trong mạch tăng nhanh

D. Cường độ dòng điện trong mạch giảm nhanh

C©u 10: Cho hệ thống như hình vẽ ,thanh kim loại AB = l =1m,điện trở RAB= 2,9; vuông góc với khung dây dẫn B = 0,1 T .Nguồn có suất điện động E = 1,5 V, .Kéo thanh AB trượt đều sang phải với vận tốc v=3m/s. Bỏ qua điện trởcác thanh ray và các nơi tiếp xúc. Chiều và độ lớn cuả lực điện từ  tác dụng lên thanh AB là:

A. hướng sang trái, F = 0,06 N                              B. hướng sang phải, F = 0,06 N

C. hướng sang trái, F = 0,04 N                               D. hướng sang phải, F = 0,04 N

C©u 11: Dòng điện Foucault không xuất hiện trong trường hợp nào sau đây?

A. Khối đồng nằm  yên trong từ trường biến thiên.

B. Lá nhôm  dao động trong từ trường cắt các đường sức từ

C. Khối thủy ngân  nằm trong từ trường biến thiên

D. Khối lưu huỳnh chuyển động trong từ trường  đều cắt các đường sức từ

C©u 12: Một khung dây diện tích 5 cm 2 , gồm 50 vòng dây . Đặt khung trong từ trường đều  có cảm ứng từ B và quay khung theo mọi hướng . Từ thông qua khung có giá trị cực đại 5.10-3 Wb . Cảm ứng từ B của từ trường là bao nhiêu?

A. 0,2.10-4 T                B. 2.10-4 T                          C. 2 T                                  D. 0,2T

C©u 13: Chiết suất tỉ đối giữa môi trường chứa tia khúc xạ đối với môi trường chứa tia tới:

A. Luôn lớn hơn 1        B. Có thể lớn hơn hoặc nhỏ hơn 1         C. Luôn bằng 1            D. Luôn nhỏ hơn 1

C©u 14: Trong các yếu tố sau :

I. Cấu tạo của mạch điện.                    III.  Cường độ của dòng điện qua mạch

II. Tốc độ biến thiên của cường độ dòng điện qua mạch

Suất điện động tự cảm xuất hiện trong mạch phụ thuộc các yếu tố nào ?

A. I và II                       B. II và III                            C. I và III                             D. Cả I ,II và III

C©u 15: Trong các biểu thức liên hệ giữa:chiết suất tỉ đối giữa hai môi trường,chiết suất tuyệt đối và tốc độ ánh sáng truyền trong 2 môi trường sau đây,biểu thức nào sau đây là sai?

A.                    B.                           C.                           D.

C©u 16: Một vòng dây diện tích S được đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B, góc tạo bởi vectơ cảm ứng từ và mặt phẳng vòng dây là a. Với góc a bằng bao nhiêu thì từ thông qua vòng dây có giá trị F = ?

A. a = 450.                   B. a = 300.                          C. a = 600.                          D. a = 900.

 

C©u 17: Gọi v1 ,v2 là tốc độ ánh sáng truyền trong  môi trường 1 và môi trường 2.Khi nói "Môi trường 1 chiết quang hơn môi trường 2" thì khẳng định nào sau đây đúng?

A. v1 > v2                    B. v1 < v2                            C. v1 ≥ v2                           D. v1 ≤ v2

C©u 18: Một khung dây đặt trong từ trường ,dòng điện cảm ứng trong khung có chiều

như hình vẽ.Kết luận nào sau đây là đúng khi nói về nguyên nhân gây ra dòng điện cảm ứng trong khung?

A. Từ thông qua khung tăng dần                               B. Từ thông qua khung giảm dần

C. Từ thông qua khung không đổi                             D. Từ thông qua khung đạt cực đại

C©u 19: Tốc ánh sáng trong không khí là v, trong thủy tinh là v2. Một tia sáng chiếu từ thủy tinh ra ngoài không khí với góc tới là i, có góc khúc xạ là r. Kết luận nào dưới đây là đúng?

A. v1>v2, i>r.               B. v1>v2, i<r.                      C. v1<v2, i>r.                      D. v1<v2, i<r

C©u 20: Mật độ năng lượng từ trường được xác định theo công thức:

A. w =            B.                    C. w =                    D.

C©u 21: Muốn làm giảm hao phí do tỏa nhiệt của dòng điện Foucault gây trên khối kim loại, người ta thường:

A. chia khối lượng kim loại thành nhiều lá kim loại mỏng ghép cách điện với nhau.

B. tăng độ dẫn điện cho khối kim loại.

C. sơn phủ lên khối kim loại một lớp sơn cách điện.

D. đúc khối kim loại không có phần rỗng bên trong.

C©u 22: Một người lặn dưới hồ bơi nhìn thẳng lên một ngọn đèn phía bên trên (treo trong không khí). Biết ngọn đèn cách mặt nước 2,4(m). Người này sẽ thấy ngọn đèn cách mặt nước một đoạn

A. nhỏ hơn 2,4(m)        B. lớn hơn 2,4(m)                C. bằng 2,4(m)                    D. lớn hơn hoặc bằng 2,4(m)

C©u 23: Chọn câu sai: Đối với một ống dây dài, hệ số tự cảm sẽ tăng khi:

A. Tăng tiết diện của ống, giữ nguyên các yếu tố khác

B. Tăng số vòng dây, giữ nguyên các yếu tố khác

C. Tăng từ thông, giảm cường độ dòng điện

D. Tăng độ từ thẩm trong ống, giữ nguyên các yếu tố khác


C©u 24: Hai khung dây  dẫn kín ABCD và MNPQ được đặt trong từ trường cuả dòng điện  qua dây dẫn thẳng I như hình vẽ. Dây dẫn nằm trong cùng mặt phẳng hai khung.Nếu tăng dần cường độ I qua dây dẫn thì dòng điện cảm ứng qua mỗi khung có chiều:

A. ABCD; MNPQ         B. ABCD; NMQP                C. ADCB; MNPQ                D. ADCB;NMQP

C©u 25: Công thức nào sau đây được dùng để tính độ tự cảm của một ống dây dài, rỗng gồm N vòng dây, tiết diện ngang của ống dây là S, chiều dài l.

A. L = 10-7           B. L = 4π.10-7.             C. L = 4π.10-7.             D. L = 10-7

C©u 26: Chọn câu sai.

A. Tốc độ của ánh sáng trong nước lớn hơn tốc độ ánh sáng trong thủy tinh nên chiết suất tuyệt đối của nước nhỏ hơn chiết suất tuyệt đối của thủy tinh.

B. Chiết suất tuyệt đối của một môi trường bằng tỉ số giữa tốc độ ánh sáng trong môi trường đó và tốc độ ánh sáng trong chân không.

C. Khi chùm tia sáng truyền xiên góc từ môi trường chiết quang kém sang môi trường chiết quang hơn thì luôn luôn có tia khúc xạ.

D. Khi ánh sáng truyền xiên góc từ môi trường chiết quang hơn sang môi trường chiết quang kém,có thể xảy ra hiện tượng phản xạ toàn phần

C©u 27: Chiếu một chùm tia sáng hẹp từ không khí(chiết suất bằng 1) tới mặt nước (chiết suất n = 4/3) với góc tới là 450. Góc hợp bởi tia khúc xạ và tia tới là:

A. D = 70,320               B. D = 15,250                      C. D = 32,020                      D. D = 12,970

C©u 28: Năng lượng từ trường của một ống dây sẽ thay đổi như thế nào nếu cường độ dòng điện qua ống dây tăng lên hai lần?

A. Tăng lên bốn lần      B. Giảm đi bốn lần              C. Giảm đi hai lần               D. Tăng lên hai lần

C©u 29: Tia sáng đi từ không khí (chiết suất bằng 1) vào sợi quang học cấu tạo bởi lớp lõi có chiết suất n1=1,67, và lớp vỏ có chiết suất n2=1,56. Góc tới i có giá trị lớn nhất bằng bao nhiêu để còn xảy ra hiện tượng phản xạ toàn phần trong sợi quang:

A. 370                          B. 690                                  C. 210                                 D. 900

C©u 30: Một  chậu hình hộp chứa đầy một chất lỏng,chiết suất n = 1,3.Đáy chậu có chiều dài BC =10 cm. Mắt đặt trên phương BD thấy được viên sỏi S ở đáy chậu.Biết SB = 4cm .Chiều cao của chậu là:

A. 5 cm                         B. 8 cm                                C. 7 cm                                D. 7,2 cm

 

----------------- HÕt 194 -----------------

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu