Đề kiểm tra môn vật lý lớp 12 chuyên - 02/04/2011Së GD §T Kiªn Giang

Tr­êng THPT Chuyªn Huúnh MÉn §¹t

---------------

Kú thi: KiÓm Tra Lý 12 Chuyªn

M«n thi: Lý 12 Chuyªn

(Thêi gian lµm bµi: 45 phót)

 

 

§Ò sè: 197

 

Hä tªn thÝ sinh:..............................................................SBD:..........................

C©u 1: Một hạt nhân có khối lượng m = 5,0675.10-27 kg đang chuyển động với động năng 4,78MeV. Động lượng của hạt nhân này là

A. 2,4.10-20kg.m/s.      B. 3,875.10-20kg.m/s          C. 8,8.10-20 kg.m/s.            D. 7,75.10-20kg.m/s.

C©u 2: Một prôtôn có  động năng Wp=1,5 MeV bắn vào hạt nhân đang đứng yên thì sinh ra 2 hạt X có bản chất giống nhau có cùng động năng và không kèm theo bức xạ gama. Động năng của mỗi hạt X? Cho mLi=7,0144u;mp=1,0073u; mx= 4,0015u; 1u =931,5 MeV/ c2.

A. 9,46 MeV.                B. 9,44 MeV.                       C. 9,48 MeV.                       D. 9,55 MeV.

C©u 3: Ban đầu có một mẫu phóng xạ nguyên chất, sau thời gian  số hạt nhân chất phóng xạ giảm đi e lần (e là cơ số của loga tự nhiên với ). Hỏi sau thời gian  thì còn lại bao nhiêu phần trăm khối lượng chất phóng xạ trong mẫu so với ban đầu?

A. 12,5%                      B. 5%                                  C. 15%                                D. 25%

C©u 4: Cho phản ứng hạt nhân  . Năng lượng toả ra khi một gam Heli được tạo thành:

A. W » 2,6.1024 MeV. B. W » 2,0.1024 MeV.        C. W » 1,8.1024 MeV.        D. W » 1,3.1024 MeV.

C©u 5: Chọn kết luận sai khi nói về phản ứng hạt nhân:

A. Để phản ứng phân hạch dây chuyền xảy ra chỉ cần phải có hệ số nhân nơtron

B. Có hai loại phản ứng hạt nhân tỏa năng lượng

C. Phản ứng hạt nhân tạo ra các hạt nhân bền vững hơn là phản ứng tỏa năng lượng

D. Phản ứng nhiệt hạch chỉ xảy ra ở nhiệt độ rất cao

C©u 6: Hạt proton có động năngg WP = 5,48 MeV bắn vào hạt nhân Be đứng yên , phản ứng tạo nên hạt  và hạt X có động năng  WX = 4 MeV, vectơ vận tốc vuông góc  . Cho  khối lượng các hạt nhân gần bằng số khối của chúng (tính theo đơn vị u). Tốc độ chuyển động của hạt nhân  lấy gần đúng bằng:

A. 17,1.106 m/s            B. 10,7.106 m/s                   C. 8,24.106 m/s                   D. 82,4.106 m/s

C©u 7: Cho biết chu kỳ bán rã của là 5730 năm (một năm có 365ngày). Khối lượng của mẫu  nguyên chất có độ phóng xạ 10 Ci là:

A. 0,448g                     B. 4,48g                               C. 0,224g                            D. 2,24g

C©u 8: Trái đất có đường kính D » 12000 km và chuyển động quanh Mặt trời với tốc độ v » 30 km/s. Một người quan sát đứng yên so với Mặt trời sẽ thấy đường kính Trái đất bị co ngắn lại 1 đọan bằng :

A. D D » 6 cm               B. D D » 8 cm                      C. D D » 6 m                       D. D D » 8 m

C©u 9: Cho phản ứng hạt nhân: D + D ® . Cho biết độ hụt khối của D là 0,0024u và tổng năng lượng nghỉ của các hạt trước phản ứng nhiều hơn tổng năng lượng nghỉ của các hạt sau phản ứng là 3,25 MeV , 1u = 931 MeV/c2. Năng lượng liên kết của hạt nhân He.

A. 7,7187 MeV             B. 7,7188 MeV                    C. 7,7189 MeV                    D. 7,7186 MeV

C©u 10: Chọn câu phát biểu không đúng

A. Hạt nhân có năng lượng liên kết riêng càng lớn thì càng bền vững

B. Khi lực hạt nhân liên kết các nuclon để tạo thành hạt nhân thì luôn có sự hụt khối

C. Chỉ những hạt nhân nặng mới có tính phóng xạ

D. Trong một hạt nhân có số nơtron không nhỏ hơn số protôn thì hạt nhân đó có cả hai loại hạt này

C©u 11: Phản ứng nhiệt hạch là phản ứng hạt nhân :

A. Toả một nhiệt lượng lớn .

B. Cần một nhiệt độ cao mới thực hiện được

C. Hấp thụ một  nhiệt lượng lớn .

D. Trong đó hạt nhân của các nguyên tử bị phân tích thành các nuclon

C©u 12: Theo thuyết tương đối hẹp của Eistein, Không gian và thời gian có tính chất nào sau đây :

A. Không gian có tính tuyệt đối, không phụ thuộc hệ quy chiếu; còn thời gian có tính tương đối, phụ thuộc hệ quy chiếu.

B. Không gian có tính tương đối, phụ thuộc hệ quy chiếu; còn thời gian có tính tuyệt đối, không phụ thuộc hệ quy chiếu

C. Không gian và thời gian đều có tính tương đối, phụ thuộc hệ quy chiếu

D. Không gian và thời gian đều có tính tuyệt đối, không phụ thuộc hệ quy chiếu

C©u 13: Gọi h là hằng số Plank, động lượng tương đối tính của photon có bước sóng l bằng :

A.                       B.                             C.                           D.

C©u 14: Khẳng định nào là đúng về hạt nhân nguyên tử ?

A. Lực tĩnh điện liên kết các nuclôn trong hạt nhân . B. Khối lượng của nguyên tử xấp xỉ khối lượng hạt nhân.

C. Bán kính của nguyên tử bằng bán kính hạt nhân.  D. Điện tích của nguyên tử bằng điện tích hạt nhân.

C©u 15: Phát biểu nào sau đây là sai. Hiện tượng phóng xạ

A. là quá trình hạt nhân tự động phát ra tia phóng xạ và biến đổi thành hạt nhân khác

B. Luôn luôn là phản ứng tỏa năng lượng

C. là trường hợp riêng của phản ứng hạt nhân

D. là quá trình tuần hoàn có chu kỳ

C©u 16: Hạt nhân  là chất phóng xạ phát ra tia α và biến đổi thành hạt nhân Pb. Tại thời điểm t, tỉ lệ giữa số hạt nhân chì và số hạt Po trong mẫu là 5, vậy tại thời điểm này tỉ lệ khối lượng hạt chì và khối lượng hạt Po là

A. 0,204.                      B. 4,905.                              C. 0,196.                             D. 5,097.

C©u 17: Đồng vị là chất phóng xạ và tạo thành đồng vị của Magiê. Mẫu có khối lượng ban đầu là mo=0,25g. Sau 120 giờ độ phóng xạ cuả nó giảm đi 64 lần. Khối lượng Magiê tạo ra sau thời gian 45 giờ.

A. 0,25g.                       B. 0,197g.                            C. 1,21g.                              D. 0,21g.

C©u 18: Chất phóng xạ phóng xạ rồi trở thành Pb. Dùng một mẫu Po ban đầu có 1g, sau 365 ngày đêm mẫu phóng xạ trên tạo ra lượng khí hêli có thể tích là V = 89,5 cm3 ở điều kiện tiêu chuẩn. Chu kỳ bán rã của Po là:

A. 138,5 ngày đêm       B. 138,3 ngày đêm              C. 138,8 ngày đêm              D. 138 ngày đêm

C©u 19: Đồng vị phóng xạ  là chất phóng xạ ra hạt pozitron. Chọn câu đúng khi nói về hạt nhân con :

A. …là ; trong hạt nhân có 12 proton, 15 nơtron

B. … là ; trong hạt nhân có 12 nôtron, số nuclon là 27

C. … là ; trong hạt nhân có 13 proton, 14 nuclon

D. … là ; trong hạt nhân có 13 proton, số nuclon là 27

C©u 20: Trong sự phóng xạ:  tỏa ra năng lượng 14MeV.  Cho biết năng lượng liên kết riêng của hạt  là : 7,1 MeV, của hạt là 7,63 MeV. Năng lượng liên kết riêng của hạt  là:

A. 1771 MeV                B. 1909 MeV                       C. 7,7 MeV                          D. 8,3 MeV

C©u 21: Sau 1năm, khối lượng chất phóng xạ giảm đi 3 lần. Hỏi sau 2 năm, khối lượng chất phóng xạ trên giảm đi bao nhiêu lần so với ban đầu.

A. 9 lần.                        B. 6 lần.                               C. 12 lần.                             D. 4,5 lần

C©u 22: Thực chất của phóng xạ gama là

A. hạt nhân bị kích thích bức xạ phôtôn

B. dịch chuyển giữa các mức năng lượng ở trạng thái dừng trong nguyên tử

C. do tương tác giữa electron và hạt nhân làm phát ra bức xạ hãm

D. do electron trong nguyên tử dao động bức xạ ra dưới dạng sóng điện từ

C©u 23: Một vật có khối lượng nghỉ m0 chuyển động với tốc độ v sẽ có động năng :

A.      B.      C.         D.

C©u 24: Hạt nhân ban đầu đang đứng yên thì phóng ra hạt α có động năng 4,80MeV. Coi khối lượng mỗi hạt nhân xấp xỉ với số khối của nó. Năng lượng toàn phần tỏa ra trong sự phân rã này là :

A. 4,89MeV                  B. 4,92MeV                         C. 4,97MeV               D. Chưa đủ điều kiện để trả lời.

C©u 25: Cho chu kì bán rã của là T1= 4,5.109năm, của là T2 = 7,13.10năm. Hiên nay trong quặng thiên nhiên có lẫn theo tỉ lệ số nguyên tử là 140: 1. Giả thiết ở thời điểm tạo thành Trái Đất  tỉ lệ trên là 1:1. Tuổi của Trái Đất là:

A. 2.109 năm.               B. 6.108 năm.                      C. 5.109 năm.                      D. 6.109 năm.

C©u 26: Một người quan sát đứng trên mặt đất nhìn thấy 1 con tàu vũ trụ đang ở độ cao H = 435 m và bay với tốc độ v = 0,97c hướng thẳng xuống mặt đất (c là tốc độ ánh sáng trong chân không). Nhưng hành khách khi đó lại thấy con tàu này đang ở độ cao h bằng :

A. 1775 m                    B. 2,57 m                             C. 106 m                             D. 75 m

 

C©u 27: Một nhà máy điện hạt nhân có công suất phát điện 182.107 W, dùng năng lượng phân hạch của hạt nhân U235 với hiệu suất 30%. Trung bình mỗi hạt U235 phân hạch toả ra năng lượng 200 MeV. Hỏi trong 365 ngày hoạt động nhà máy tiêu thụ một khối lượng U235 nguyên chất là bao nhiêu. Số NA = 6,022.1023

A. 2333 kg                    B. 2461 kg                           C. 2362 kg                           D. 2263 kg

C©u 28: Sau giờ thì độ phóng xạ của một mẫu chất phóng xạ giảm đi . Sau  giờ thì độ phóng xạ của mẫu đó giảm đi  so với ban đầu. Chu kỳ bán rã của chất phóng xạ:

A. 2 giờ                         B. 1 giờ                                C. 4 giờ                                D. 3 giờ

C©u 29: Phát biểu nào sau đây là sai về phản ứng nhiệt hạch ?

A. Phản ứng nhiệt hạch tạo ra các hạt nặng hơn nên các hạt sau phản ứng kém bền hơn.

B. Phản ứng nhiệt hạch là nguồn gốc năng lượng của Mặt trời.

C. Nếu tính theo khối lượng nhiên liệu thì phản ứng nhiệt hạch toả nhiều năng lượng hơn phản ứng phân hạch.

D. Phản ứng nhiệt hạch là sự kết hợp của hai hạt nhân rất nhẹ tạo thành hạt nhân nặng hơn.

C©u 30: Xét phản ứng hạt nhân: D + Li ® n + X. Cho động năng của các hạt D, Li, n và X lần lượt là: 4 MeV; 0; 2 MeV và 6 MeV. Lựa chọn các phương án sau:

A. Phản ứng thu năng lượng 4 MeV                           B. Phản ứng thu năng lượng 3 MeV

C. Phản ứng toả năng lượng 4 MeV                           D. Phản ứng toả năng lượng 3 MeV

 

----------------- HÕt 197 -----------------


 

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu