Kiểm Tra Vật Lý Lớp 10 - Căn Bản 26/03/2011Së GD §T Kiªn Giang

Tr­êng THPT Chuyªn Huúnh MÉn §¹t

---------------

Kú thi: KiÓm Tra Lý 11

M«n thi: Lý 11 C¬ B¶n

(Thêi gian lµm bµi: 45 phót)

 

 

§Ò sè: 111

Hä tªn thÝ sinh:..............................................................SBD:........................

C©u 1: Chọn câu đúng khi nói về tương tác giữa hai dòng điện thẳng song song:

A. cùng chiều thì đẩy nhau                                        B. cùng chiều thì hút nhau

C. ngược chiều thì hút nhau                                       D. không tương tác nhau.

C©u 2: Cho một tia sáng truyền trong thuỷ tinh, chiết suất của thuỷ tinh đối với tia sáng này là  n = 3/2. Biết vận tốc ánh sáng trong môi trường chân không c = 3.108 m/s, vận tốc của tia sáng trong môi trường thuỷ tinh là

A. 3.108m/s                  B. 1,5.108m/s                      C. 2.108m/s                         D. 4,5.108m/s

C©u 3: Hình vẽ nào sau đây xác định đúng chiều dòng điện cảm ứng khi cho nam châm rơi thẳng đứng xuống tâm vòng dây đặt trên bàn:

A.              B.                      C.                    D.

C©u 4: Véc tơ cảm ứng từ tại một điểm trong từ trường có phương.

A. song song với các đường sức từ.                           B. trùng với đường sức từ.

C. tiếp tuyến với các đường sức từ tại điểm đó.         D. tất cả đều đúng

C©u 5: Một vòng dây dẫn tròn có diện tích 0,4m2 đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B = 0,6T, véctơ cảm ứng từ vuông góc với mặt phẳng vòng dây. Nếu cảm ứng từ tăng đến 1,4T trong thời gian 0,25s thì suất điện động cảm ứng xuất hiện trong vòng dây là:

A. 1,28 V                      B. 0,96 V                             C. 2,24 V                             D. 0,32V

C©u 6: Một khung dây dẫn có 1000 vòng được đặt trong từ trường đều sao cho các đường cảm ứng từ vuông góc với mặt phẳng khung dây. Diện tích mỗi vòng dây là 2.10-2 m2. Điện trở của cả khung dây là 4.Cảm ứng từ giảm đều từ 0,5 T đến 0,2 T trong thời gian 0,1 s. Cường độ dòng điện cảm ứng trong thời gian từ trường biến thiên là

A. 15 A                         B. 60 A                                C. 0,015 A                           D. 0,06 A

C©u 7: Hình vẽ nào sau đây xác định đúng chiều dòng điện cảm ứng khi cho vòng dây dịch chuyển lại gần hoặc ra xa nam châm:

A.                                           B.    

C.                                         D.

C©u 8: Một điện tích q = 3,2.10-19C đang chuyển động với vận tốc v = 5.106m/s thì gặp miền không gian từ trường đều B = 0,036T có hướng vuông góc với vận tốc. Độ lớn lực Lorentz tác dụng lên điện tích:

A. 5,76.10-14N            B. 5,76.10-15N                    C. 2,88.10-14N                   D. 2,88.10-15N

C©u 9: Một dây dẫn rất dài được căng thẳng trừ một đoạn ở giữa dây uốn thành một vòng tròn bán kính 1,5cm. Cho dòng điện 3A chạy trong dây dẫn. Xác định cảm ứng từ tại tâm của vòng tròn nếu vòng tròn và phần dây thẳng cùng nằm trong một mặt phẳng, chỗ bắt chéo hai đoạn dây không nối với nhau:

A. 0 T                           B. 1,66. 10-4T                     C. 8,57. 10-5T                     D. 1,31. 10-4T

C©u 10: Một đoạn dây dài l đặt trong từ trường đều hợp với đường sức từ một góc 300, độ lớn cảm ứng từ B = 0,5T. Dòng điện qua dây có cường độ 1A, thì lực từ tác dụng lên đoạn dây là 4.10-2 N. Chiều dài đoạn dây dẫn là:

A. 8 cm                         B. 0,08 cm                           C. 16 cm                              D. 0,16 cm

C©u 11: Ở đâu không có từ trường ?

A. Xung quanh dòng điện                                         B. Xung quanh nam châm  .

C. Xung quanh điện tích đứng yên.                           D. Mọi nơi trên trái đất .

C©u 12: Chọn phát biểu đúng:

A. Từ thông qua một mặt chỉ phụ thuộc vào độ lớn của diện tích mà không phụ thuộc vào độ nghiêng của mặt.

B. Từ thông là một đại lượng có hướng.

C. Từ thông có thể dương, âm hoặc bằng không.

D. Từ thông là một đại lượng luôn luôn dương vì nó tỉ lệ với số đường sức đi qua diện tích có từ thông.

C©u 13: Phát biểu nào dưới đây là sai?  Suất điện động tự cảm có giá trị lớn khi

A. dòng điện giảm nhanh.                                         B. dòng điện biến thiên nhanh

C. dòng điện tăng nhanh.                                           D. dòng điện có giá trị lớn.

C©u 14: Hình nào biểu diễn đúng hướng lực từ tác dụng lên một đoạn dây dẫn thẳng mang dòng điện I có chiều như hình vẽ đặt trong từ trường đều, đường sức từ có hướng như hình vẽ:

A.          B.                    C.             D.

C©u 15: Chiếu tia sáng truyền từ không khí tới mặt thoáng của chất lỏng có chiết suất n = 1,43, ta được 2 tia phản xạ và khúc xạ vuông góc nhau. Góc tới là:

A. 45o.                         B. 55o.                                 C. 90o.                                D. 44o

C©u 16: Một khung dây gồm 50 vòng dây, diện tích mỗi vòng bằng cm2,đặt khung dây trong từ trường đều có vectơ cảm ứng từ  hợp với mặt phẳng khung góc 600, và B= 0,2 T. Từ thông gởi qua khung dây là

A. 1,5.10-3 Wb             B. 8,66.10-4 Wb                  C. 8,66.10-2 Wb                  D. 1,5.10-1 Wb

C©u 17: Một tia sáng chiếu từ không khí vào môi trường trong suốt có chiết suất n = Góc khúc xạ bằng 300. Góc tới là:

A. 600.                         B. 450.                                 C. 300.                                D. 35015'

C©u 18: Hình nào biểu diễn đúng hướng lực từ tác dụng lên một đoạn dây dẫn thẳng mang dòng điện I có chiều như hình vẽ đặt trong từ trường đều, đường sức từ có hướng như hình vẽ:

A.                                        B.   

C.                                                         D.

C©u 19: Trong hiện tượng khúc xạ ánh sáng, phát biểu nào sau đây sai?

A. Tỉ số giữa sin góc khúc xạ với sin góc tới luôn không đổi đối với hai môi trường trong suốt nhất định.

B. Khi ánh sáng đi từ môi trường có chiết suất lớn hơn sang môi trường chiết suất nhỏ hơn thì góc khúc xạ lớn hơn góc tới.

C. Khi góc tới tăng thì góc khúc xạ giảm.

D. Khi tia tới vuông góc mặt phân cách giữa hai môi trường thì tia khúc xạ cùng phương với tia tới.

C©u 20: Chọn câu sai: Lực từ tác dụng lên dây dẫn mang dòng điện đặt trong từ trường:

A. Luôn vuông góc với vectơ cảm ứng từ .                B. Luôn vuông góc với dây dẫn.

C. Luôn theo chiều từ trường                                     D. Phụ thuộc góc giữa dây dẫn và vectơ cảm ứng từ.

C©u 21: Chọn câu trả lời đúng:Hiện tượng cảm ứng điện từ sẽ xuất hiện khi một khung dây dẫn kín chuyển động trong từ trường đều sao cho:

A. Mặt phẳng khung dây tạo với đường sức từ các góc thay đổi bất kì.

B. Mặt phẳng khung dây vuông góc với các đường sức từ.

C. Mặt phẳng khung dây song song với các đường sức từ.

D. Mặt phẳng khung dây tạo với đường sức từ một góc không đổi.

C©u 22: Chọn câu sai . Lực từ tác dụng lên một đoạn dây có dòng điện đặt trong từ trường đều tỉ lệ với

A. Cường độ dòng điện trong đoạn dây                     B. Chiều dài của đoạn dây

C. Góc hợp bởi đoạn dây và đường sức từ                 D. Cảm ứng từ tại điểm đặt của đoạn dây

C©u 23: Cho dòng điện chạy trong cuộn dây giảm từ 16 A đến 0 A trong thời gian 0,01 s. Suất điện động tự cảm trong cuộn dây có giá trị trung bình 64 V. Khi đó độ tự cảm của cuộn dây là

A. 0,04 mH                   B. 32 mH                             C. 40 mH                             D. 0 mH

C©u 24: Lực Lorentz tác dụng lên:

A. Một hạt mang điện chuyển động trong điện trường theo phương cắt các đường sức điện

B. Một hạt mang điện chuyển động với tốc độ lớn lại gần vùng có từ truờng

C. Một hạt mang điện chuyển động trong từ truờng theo phương cắt các đường sức từ

D. Một hạt mang điện đứng yên trong từ truờng

C©u 25: Hai dây dẫn thẳng dài có các dòng điện I1 = I2 = 2A chạy qua, đặt vuông góc với nhau và cách nhau khoảng AC = a = 2cm. Xác định cảm ứng từ  do hai dòng điện gây ra ở điểm M nằm trên đường CA, cách A khoảng b = 1cm.

A. B = 4,5.10-5T          B. B = 2.10-5T                     C. B = 4.10-6T.                   D. B = 4,2.10-5T

C©u 26: Cuộn dây dẫn tròn bán kính 10 cm gồm 50 vòng dây quấn sát nhau, mỗi vòng dây có dòng điện  I = 0,4 A chạy qua . Cường độ từ trường ở tâm vòng dây có độ lớn là :

A. B = 5.10-4 T            B. B = 2,5.10-4 T                 C. B = 5.10-3 T                   D. B = 1,256.10-4 T

C©u 27: Độ lớn cảm ứng từ gây bởi dòng điện I chạy trong một dây dẫn thẳng dài vô hạn tại một điểm cách dây dẫn một đoạn r là Bo. Nếu cường độ dòng điện tăng lên gấp đôi thì cảm ứng từ tại một điểm cách dây dẫn đoạn r/2 sẽ là

A. 2Bo                          B. Bo                                   C. 4Bo                                 D. Bo/2

C©u 28: Có 3 thanh nam châm giống nhau được thả rơi thẳng đứng từ cùng một độ cao. Thanh thứ nhất rơi tự do, thanh thứ hai rơi qua một ống dây để hở, thanh thứ ba rơi qua một ống dây kín. Trong khi rơi thanh nam châm không chạm vào ống dây. Thời gian rơi của ba thanh nam châm lần lượt là t1 , t, t3 , ta có:

A. t1 = t= t3              B. t1 < t< t3                      C. 2 = t< t1                      D. t1= t2 < t3

C©u 29: Cảm ứng từ trong lòng ống dây điện hình trụ

A. Luôn bằng 0.                                                        B. Tỷ lệ với chiều dài ống dây.

C. Là đồng đều.                                                         D. Tỷ lệ với tiết diện ống.

C©u 30: Một khung dây hình chữ nhật chuyển động song song với dòng điện thẳng dài vô hạn như hình vẽ. Dòng điện cảm ứng trong khung:

A. có chiều ABCD        B. có chiều ADCB               C. cùng chiều với I              D. bằng không

 

----------------- HÕt 111 -----------------
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu