Bài tập Andehit hay(46/17) Hỗn hợp gồm 2 anđehit đơn chức X và Y được chia thành 2 phần bằng nhau
-P1: Đun nóng với dd AgNO3/NH3 dư thì tạo 10,8 g Ag
-P2: Oxi hóa tạo thành 2 axit tương ứng ,sau đó cho 2 axit này phản ứng với 250 ml dd NaOH 0,26 M DC dd Z .Để trung hòa lượng NaOH dư trong dd Z cần dùng đúng 100 ml dd HCl 0,25M .Cô cạn dd Z rồi đem đốt cháy chất rắn thu được sau khi cô cạn dc 3,52 g CO2 và 0,9 g H2O .CTPT của 2 andehit
Giải:
R-COOH+NaOHàR-COONa+H2O
0,04…………0,04
NaOH+HClàNaCl+H2O
0,025….0,025
Số mol HCl=0,1.0,25=0,025 mol.
Số mol NaOH=0,26.0,25=0,065 mol
Số mol Ag=10,8/108=0,1 mol.
Do số mol anhdehit là 0,4 số mol Ag là 0,1 >0,08 nên trong hỗn hợp có andehit formic (HCHO)
Ta có phản ứng:
HCHO+Agà4Ag+…
x…………………4x
RCHO+Agà2Ag+…
y…………………2y
ta có hệ:
x+y=0,04
4x+2y=0,1
=>x=0,01;  y=0,03.
Khi đốt cháy:
2HCOONa+O2àCO2+       H2O+              Na2CO3..
0,01……………….0,005…… 0,005……….. 0,005
2CxHyCOONa+O2à(2x+1)CO2+yH2O+Na2CO3
0,03……………………0,03(x+1)…...0,015y...0,015
Ta có:
mCO2=3,52=0,005.44+0,015(2x+1).44
<=>0,08=0,005+0,015(2x+1)
<=>0,08=0,02+0,03.x
<=>x=0,06/0,03=2.
MH2O=0,9=0,005.18+0,03y.18
<=>0,05=0,005+0,03y
<=>0,045=0,015y
<=>y=0,045/0,015=3
Vậy ta có:

HCHO và C2H3CHO
1 comment:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu