Hàm giá trị tuyệt đốiVẽ đồ thị hàm số y=3|x-1|-|2x+2| ?lập bảng

biến thiên và tìm giá trị nhỏ nhất của h.số?

Giải:

y=3|x-1|-|2x+2|

 

<=>

<=>

Ta vẽ các hàm trên cùng một đồ thì thì sẽ được kết quả:

Bản biến thiên

 

 

 

 

 

 

Giá trị nhỏ nhất của hàm số là y=-4

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu