ĐỀ KIỂM TRA (1 TIẾT) : ĐẠI SỐ LỚP 10Trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt

 

ĐỀ KIỂM TRA (1 TIẾT) : ĐẠI SỐ LỚP 10

(Dành cho các lớp học chương trình nâng cao).

 

Bài 1(4đ):    1) Xét tính Đúng- Sai (có giải thích) mệnh đề sau:

                        

                      2) Nêu mệnh đề Phủ định của các mệnh đề sau và xét tính Đúng- Sai

                           (có giải thích hoặc chứng minh) các mệnh đề Phủ định đó.

                         a) không chia hết 11

                         b) chia hết cho 8

Bài 2(2đ):     1) Sử dụng thuật ngữ " Điều kiện đủ ,,  để phát biểu Định lí:

                          Nếu một hình thang có 2 đường chéo bằng nhau thì nó là hình thang cân.

                      2) Chứng minh Định lí sau bằng phương pháp phản chứng:

                           Nếu x,y với x và y thì

Bài 3(4đ) :     

                      1) Cho.Tìm .

                      2) Cho  Tìm .

                      3) Cho số thực a<0 và 2 tập:

                              Tìm điều kiện của a để :.

 

 

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu