ĐỀ KIỂM TRA :1 TIẾT HÌNH HỌC LỚP 11 CHUYÊN TOÁN 

ĐỀ KIỂM TRA :1 TIẾT HÌNH HỌC

LỚP 11 CHUYÊN TOÁN

 

Bài 1( 6 .đ) : Trong mp Oxy cho đường thẳng d: ,đường tròn (C ) có

                   phương trình : và 3 điểm A,B,C

1)      Tìm phương trình ảnh :là ảnh của d và ( C) qua phép tịnh tiến theo :

2)      Tìm phương trình ảnh :là ảnh của d và ( C) qua phép đối xứng tâm G (với G là trọng tâm của  tam giác ABC).

3)      Gọi  là đường tròn tâm A và tiếp xúc với d . Tìm phương trình  là ảnh của   qua phép vị tự tâm J và tỉ số vị tự k = .

Bài 2 (2.đ) :

Trong mp(Oxy) cho đường thẳng d:  phép đồng dạng có được bằng cách 

                   thực hiện liên tiếp phép vị tự tâm O tỉ số  k = và phép đối xứng qua trục Ox biến

                   d thành . Tìm phương trình

Bài 3 (2.đ)

Về phía ngòai tam giác ABC ta dựng các hình vuông BCMN và ACPQ có tâm O và O' .

a/ Chứng minh rằng khi A; B cố định còn  C di động thì đường thẳng NQ luôn luôn đi qua một điểm cố định

b/ Gọi I là trung điểm của AB, chứng minh tam giác IOO' là tam giác vuông cân

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐÁP ÁN  1 TIẾT HÌNH HỌC CHUYÊN TOÁN 11

 

Bài 1(6.đ)

ĐÁP ÁN

ĐIỂM

 

 

 

 

1) (2.5 đ)

 

 

 

 

 

 

 

2) (2.5đ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3)(1.đ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài 2 (2đ).

 +Tính:

Biều thức toạ độ :

Thế vào PT d ta có:  PT

Thế vào PT (C) ta có PT :

+Hoặc ảnh của tâm I(-1;3) là  ta củng có PT trên

 

 

+Tính toạ độ trọng tâm tam giác ABC  :

+ Biểu thức toạ độ:

+ Thế vào PT d ta có PT

+ Thê vào PT ( C) ta có PT

+Hoặc ảnh của tâm I(-1;3) là  ta củng có PT trên

 

 

 

Đường tròn Tâm A(2;-2), bán kính

Gọi  tâm bán kính

Từ Đ/N  với

                                           

PT:

 

 

 

 

 

 

 

 

Lấy A(0;-2),B(-4;2) thuộc d

 

PT đt  đi qua  có dạng:

 

 

 

0.5

 

0.5

 

0.75

0.75

 

 

 

 

 

 

0.5

 

0.5

 

0.75

 

0.75

 

 

 

 

0.25

 

 

 

0.25

 

0.25

 

0.25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.5

 

 

0.5

 

0.5

 

0.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÀI 3

( 2 .0 )

 

                          

 

 

                                   

 

 

 

 

 

+Dựng tam giác vuông cân ABJ theo chiều dương. Vì A; B cố định  J cố định

+ phép Q ( B ; 900) : N   C  ;  Q ( A ; 900) : C   Q

+ Q ( A ; 900) Q ( B ; 900) : N   Q  

+ Mà  Q ( A ; 900) Q ( B ; 900)  =  ĐI    N ; I ; Q thẳng hàng 

 

  • phép Q ( C ; 900) : B  M

                                    P    A

*  BP  =  AM  ;  BP  AM

* APB   có IO'  là đườ trung bình  IO' song2 và bằng PB

*ABM   có IO  là đườ trung bình  IO song2 và bằng AM

IO =  IO' ;  IO  IO'   IOO'  vuông cân    ( đpcm )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,25

 

025

 

025

 

      025

 

 

025

 

 

025

 

 

 

 

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu