Toán hình học hay.Tam giác ABC có ^B=60 độ ,BC=8cm,,AB+AC=12, hỏi AB=? cho 5* lun?

Giải:

 

 

 

 

 

 

Gọi AH là đường của tam giác ABC, đặt AB=x, BC=y

Ta có: x+y=12 (giả thuyết)

=>y=12-x

Trong tam giác ABH thì:

Cos60=BH/AB

<=>0,5=BH/x=>BH=0,5x

=>CH=8-0,5x

Áp dụng pitago cho 2 tam giác ABH và ACH ta có:

AB2-BH2=AH2=AC2-HC2

<=>x2-(0,5x)2=y2-(8-0,5x)2.

<=>x2-0,25x2=(12-x)2-(8-0,5x)2

<=>0,75x2=144-24x+x2-(64-8x+0,25x2)

<=>0,75x2=144-24x+x2-64+8x-0,25x2

<=>0,75x2=80-16x+0,75x2

<=>16x=80=>x=5

=>y=12-5=7.

AB=x=5cm

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu