Điều chế thuốc nổxenlulozo trinitrat là chất dễ cháy, nổ mạnh. muốn điều chế 29.7 kg xenlulozo trinitrat tu xenkukozo và axit nitric với hiệu suất 90% thì thể tích HNO3 96% ( D = 1.52/ml ) cần dùng là bao nhiêu lit ?
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu