Bài Tập Hóa Học Hayhòa tan x gam 1 kjm loại M trong 200g dung dịch HCl 7,3% (lượng axit vừa đủ) thu đc dd A, trong đó nồng độ của muối tạo thành la 12,05% (theo khối lượng). Tính x và xác định kim loại M
giải:
2M+               2aHClà        2MCla+   aH2.
0,4/a…………..0,4………..…0,4/a…..0,2
Khối lượng HCl=200.7,3/100=14,6 g
=>số mol HCl=14,5/36,5=0,4 mol.
ta Có:m’dd=200+x-0,2.2=199,6+x
khối lượng muối: mMCla=mM+mCl=x+0,4.35,5=x+14,2
ta có: 12,05=(x+14,2).100/(199,6+x)
<=>12,05. (199,6+x)= (x+14,2).100
<=>2405,18+12,05x=100x+1420
<=>985,18=87,95x
<=>x=11,2 g
Áp dụng công thức M=m/n=x/n=11,2/(0,4/a)=28a
1.     a=1=>M=28
2.     a=2=>M=56 (Fe)
3.     a=3=>M=84
4.     a=4=>M=112

vậy M là Fe.
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu