Giải bài tập toán 9 - đồng đenBài giải:

Bài 1: tìm điều kiện x để biểu thức sau có nghĩa:

Để biểu thức có nghĩa thì: 2x+60<=>x-3

Bài 2: thực hiện các phép tính:

a)     -2+2-3

=3-2+8-15

=-6

b)    -

=-

=-

=

=

=+1-+2

=3

c)      

=-6

d)     

=+2-+2+

=4+

Bài 3: giải phương trình:

=5

<=>=5

<=>=5

<=>=5

<=>x-2=5 hay x-2=-5

<=>x=7 hay x=-3

Bài 4: rút gọn biểu thức:

=(2+)(2-)

=4-a

Bài 5: chứng tỏ biểu thức x+2-2 luôn dương với mọi x1

Ta có:x+2-2

=x-1-2+1+2

=(-1)2+22>0 với mọi x1. (đpcm)

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu