Giúp mình bài này với : TÌM THIẾT DIỆN !!!!!!!!!!!!?Giúp mình bài này với : TÌM THIẾT DIỆN !!!!!!!!!!!!?


cho chóp SABCD . M nằm trong mặt phẳng ABCD , Q nằm trong mp(SAD), P nằm trong mp(SCD), N nằm trong mp(SAB)
a) Tìm thiết diện tạo bởi mp(MNP) cắt hình chóp
b)..................................mp(NPQ)....…
c)...................................mp(MNQ).....…
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu