ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT :ĐẠI SỐTrường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt

 

                                                                      ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT :ĐẠI SỐ

                                                                           ( Dành cho lớp :10 Văn)

 

Bài 1: (3.đ )   Tính các giá trị lượng giác còn lại của góc  nếu biết:

                        và    ;

Bài 2: (3.đ)    Cho  Tính giá trị biểu thức:

                       P=       

Bài 3 : (3.đ)   Rút gọn :

                       a) A=     

                      b) B=

Bài 4 :(1.đ)   Chứng minh đẳng thức:

                                

 

                  ------------------------------------------------------------------------------

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu