KIỂM TRA 45’ MÔN TOÁN 11 CƠ BẢNSỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO KIÊN GIANG

TRƯỜNG THPT CHUYÊN HUỲNH MẪN ĐẠT

----------------------------------

 

 

KIỂM TRA 45' MÔN TOÁN 11 CƠ BẢN

 

Đề bài:

Câu 1 : (4 điểm)     Trong mp (Oxy) cho đường thẳng (d):  và đường tròn

(C): (x+1)2 +(y–3)2 =4

 Tìm phương trình ảnh của đường thẳng (d) và đường tròn (C) qua  với            

Câu 2: (4 điểm)   Trong mp (Oxy) cho đường thẳng (d): 2x + y -2 = 0 và đường tròn (C):   

 Tìm phương trình ảnh của đường thẳng (d) và đường tròn (C) qua  phép quay tâm O, góc quay 90o                                                                                        

Câu 3: (2 điểm) Cho hình thang vuông ABCD (vuông tại A và D) có DC = 2AB. Gọi I là trung điểm của cạnh đáy DC.

a. Dựng ảnh tam giác ADI qua

b.Dựng ảnh của tam giác BIC qua phép quay tâm I góc quay 900

c.Gọi J là giao điểm AI và DB. Dựng ảnh của tam giác BIJ qua

 

-----Hết-----

 

 

 

 

ĐÁP ÁN:

Câu

Nội dung

Điểm

Câu 1

(4 điểm)

Với  gọi M'(x',y')là ảnh của M qua

Biểu thức tọa độ  

 

1.0

1.0

nên  có phương trình

0.5

(x+1)2 +(y–3)2 =4

1.0

nên  có phương trình

0.5

Nếu HS làm cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa

Câu 2

(4 điểm)

(C):   

 

(d) cắt Ox tại A (1,0)

(d)cắt Oy tại B (0,2)

0.5

1.0

Ảnh của d là đường thẳng A'B' có VTPT

Và có phương trình:

0.5

(C) có

0.75

Gọi I' là ảnh của I qua phép quay tâm I góc quay 900

0.75

(C') có  có pt:

0.5

 

Câu 3

(2 điểm)

 

0.5

0.5

0.5

với M,N lần lượt là trung điểm của JD và JA

0.5

 

 

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu