Bài tập hay về tam giácCho tam giác ABC, M là điểm nằm trong tam giác ABC.?


kẻ MD,ME, MF lần lượt vuông góc với 3 cạnh tam giác ABC.
cm: Max{MA;MB;MC} >= 2.Min{MD;ME;MF}
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu