ĐỀ KIỂM TRA ĐẠI SỐ 10 CHUYÊNSỞ GD&ĐT KIÊN GIANG

Trường THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt

                                   

ĐỀ KIỂM TRA ĐẠI SỐ 10 CHUYÊN

THỜI GIAN : 45 Phút (Không kể thời gian giao đề)

 

Bài 1. (3đ)  Xét tính đúng,sai của các mệnh đề sau. Giải thích tại sao ?

a. Hai tam giác bằng nhau khi và chỉ khi chúng có diện tích bằng nhau

b. Hai hình vuông bằng nhau khi và chỉ khi chúng có diện tích bằng nhau

Bài 2. (4đ). Cho tập hợp A gồm các phần tử x thuộc R sao cho biểu thức 

                                 có nghĩa và tập hợp B =

Hãy xác định các tập hợp sau ( dưới dạng khỏang, đọan hoặc nửa khỏang)

a. AB, AB, A\B

b. , ,

Bài 3. (2đ). Chứng minh bằng quy nạp : n3 + (n + 1)3 + (n + 2)3 chia hếy cho 9,

Bài 4. (1đ). Chứng minh bằng phản chứng: Số 1 không thể phân tích thành tổng bốn số nghịch đảo của bốn số tự nhiên lẻ.

--- HẾT ---

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu