Vật Lý lớp 10một thanh có khối lượng không đáng kể dài 1m có 100 vạch chia. Treo thăng bằng 1 sợi dây ở vạch thứ 50, trên thanh có 3 vật. Vật 1 nặng 300g ở vạch số 10, vật 2 nặng 200g ở vạch 60, vật 3 nặng 400g treo ở vị trí sao cho thanh cân bằng nằm ngang. Cho gia tốc tự do là g=9.8 m/s^2. Lực căng của sợi dây là?
Giải:
Vật một cách sọi dây: d1=50-10=40cm
=>monen M1=F1.d1=P1.D1=0,3.9,8.0,4=1,176
Vật hai cách sợi dây 60-50=10 cm
=>Momen: M2=F2.d2=P2.d2=0,2.9,8.0,1=0,196
Để thanh cân bằng thì M3+M2=M1
<=>M3=M1-M2=1,176-0,196=0,98
<=>F3.d3=0,98
<=>P3.d3=0,98
<=>0,4.9,8.d3=0,98
<=>d3=0,25
Do nó cùng phía với M2 nên ta phải đặt vị trí: 50+25=75cm
Lực căn của sợi dây T:
Để dây cân bằng thì:
vecterT+vecterF1+vecterF2+vecterF3=0
<=> -vecterT=vecterF1+vecterF2+vecterF3
Về đô lớn:
T=F1+F2+F3 (do nó là 3 lục song song cùng chiều)
=>T=P1+P2+P3
=>T=9,8.(0,2+0,3+0,4)=8,82 (N)
Nếu chỉ cần tính lục căn dây thì chỉ cần làm phần màu xanh là được.
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu