kiểm tra 1 tiết môn toán 10 vănKIEÅM TRA 1 TIEÁT

MOÂN TOAÙN 10 VAÊN

Thôøi gian laøm baøi: 45 phuùt

(Khoâng keå thôøi gian phaùt ñeà)

 

Baøi 1 (2 ñieåm). Giaûi heä baát phöông trình

  

Baøi 2(6 ñieåm). Giaûi baát phöông trình:

a) 

b)

c)

Baøi 3 (2 ñieåm). Cho haøm soá . Tìm m ñeå .

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu