Đề thi HKI Môn Sinh lớp 11Së GD §T Kiªn Giang

Tr­êng THPT Chuyªn Huúnh MÉn §¹t

---------------

Kú thi: Thi HKI - Sinh 11

M«n thi: Sinh 11 N©ng cao

(Thêi gian lµm bµi: 45 phót)

 

 

§Ò sè: 189

 

Hä tªn thÝ sinh:..............................................................SBD:..........................

C©u 1: Nhóm nguyên tố nào sau đây là các nguyên tố đại lượng ?

A. Fe, Cu, P, C            B. Zn, Cl, N, S                    C. N, P, Ca, S                     D. Mo, Mn, Ca, K

C©u 2: Hô hấp ở động vật là

A. quá trình tiếp nhận O và CO2 của cơ thể từ môi trường sống và giải phóng ra năng lượng

B. tập hợp những quá trình, trong đó cơ thể lấy O2 từ bên ngoài vào để oxi hoá các chất trong tế bào và giải phóng năng lượng cho các hoạt động sống, đồng thời thải CO2 ra ngoài

C. quá trình tế bào sử dụng các chất khí như O2 và CO2 để tạo năng lượng cho các hoạt  động sống

D. quá trình trao đổi khí giữa cơ thể và môi trường, đảm bảo cho cơ thể có đầy đủ oxi và CO2 cung cấp cho các quá trình oxi hoá các chất trong tế bào

C©u 3: Nồng độ Ca2+ trong cây là 0.3%, trong đất là 0.1%. Cây sẽ nhận Ca2+ bằng cách nào?

A. Hấp thụ thụ động    B. Hấp thụ chủ động           C. Khuếch tán                     D. Thẩm thấu

C©u 4: Cho dữ liệu sau, hãy tìm tập hợp các câu phát biểu sai:

1. Hô hấp sáng chỉ xảy ra ở nhóm thực vật C4

2. Hô hấp sáng xảy ra ở 3 bào quan liên tiếp theo thứ tự bắt đầu từ: Lục lạp à ti thể à perôxixôm

3. Hô hấp sáng xảy ra khi nồng độ O2 cao gấp nhiều lần so với nồng độ CO2              

4. Hô hấp sáng xảy ra do enzim cacbôxilaza oxi hoá đường

5. Quá trình hô hấp sáng kết thúc bằng sự thải khí CO2 tại ti thể

A. 2, 3, 5                      B. 1, 2, 4                             C. 3, 4, 5                             D. 3, 5

C©u 5: Câu có nội dung đúng

A. Trong các nhân tố môi trường thì nhiệt độ là nhân tố cơ bản nhất của quang hợp

B. Khi nhiệt độ tăng 20C - 30C, tốc độ phản ứng pha tối tăng gấp 10 lần

C. Trong giới hạn nhiệt độ, khi nhiệt độ tăng 100C, tốc độ phản ứng pha tối tăng gấp 2-3 lần

D. Khi nhiệt độ giảm 20C-30C, tốc độ phản ứng giảm 10%

C©u 6: Ống tiêu hóa của động vật ăn thực vật dài hơn của động vật ăn thịt vì thưc ăn của chúng

A. nghèo dinh dưỡng       B. dễ tiêu hóa hơn          C. đầy đủ chất dinh dưỡng hơn      D. dễ hấp thụ

C©u 7: Vai trò của quá trình cố định nitơ phân tử bằng con đường sinh học đối với sự dinh dưỡng nitơ của thực vật:

1. Biến nitơ phân tử (N2) sẵn có trong khí quyển (ở dạng trơ thành dạng nitơ khoáng NH3) cây dễ dàng hấp thụ

2. Cây hấp thụ trực tiếp nitơ vô cơ hoặc nitơ hữu cơ trong xác sinh vật

3. Lượng nitơ bị mất hằng năm do cây lấy đi luôn được bù đắp lại đảm bảo nguồn dinh dưỡng nitơ bình thường cho cây

4. Nhờ có enzim nitrôgenaza, vi sinh vật cố định nitơ có khả năng liên kết nitơ phân tử với hiđrô thành NH3

5. Azotobacter là loại vi khuẩn cố định nitơ sống trong nốt sần các cây họ đậu

Tổ hợp các đáp án đúng là:

A. 1, 3, 4                      B. 1, 2 , 3, 4                        C. 2, 3, 4                             D. 1, 2, 4, 5

C©u 8: Nhóm động vật nào sau đây có cơ quan hô hấp giống nhau

A. Thuỷ tức, cá, tôm    B. Giun đất, sò, ếch            C. Cá, chim, ếch                 D. Trai, cua, cá

C©u 9: Chức năng của hoạt động tiêu hóa trong cơ thể là gì?

A. Biến đổi thức ăn thành các sản phẩm đơn giản.     B. Vận chuyển chất dinh dưỡng đến các tế bào.

C. Thải các chất bã ra khỏi tế bào.                               D. Chuyển hóa năng lượng ATP

C©u 10: Có những cấu trúc, những đặc điểm và những quá trình liên quan đến trao đổi khí:

            1. hêmôglôbin và các sắc tố hô hấp khác                    2. bề mặt mỏng và ẩm ướt

            3. khuếch tán                                                               4. hồng cầu

            5. phổi và mang                                                           6. không khí và nước có ôxi

Những cấu trúc, những đặc điểm và những quá trình cần thiết cho trao đổi khí ở tất cả các loài động vật là:

A. 1, 2, 5                      B. 2, 3, 4                             C. 2, 3 ,4 ,5                         D. 1, 2, 3, 6

C©u 11: Hậu quả của việc bón phân quá liều là

1. Gây ô nhiễm nông phẩm

2. Gây ô nhiễm môi trường đất và nước

3. Gây độc hại cho cây

A. 1, 2                          B. 1, 3                                 C. 2, 3                                 D. 1, 2, 3

C©u 12: Tìm câu có nội dung đúng sau đây:

A. Nguyên liệu của quang hợp là nước và khí CO2            

B. Trong quang hợp, cây xanh tổng hợp chất hữu cơ từ khí ôxi  

C. Quang hợp là quá trình phân giải chất hữu cơ nhờ năng lượng ánh sáng

D. Một trong các sản phẩm của quang hợp là khí cacbônic

C©u 13: Nguyên nhân làm cho cây không chịu được nồng độ muối cao là:

A. các ion khoáng gây độc cho cây                         B. thế nước của đất quá thấp

C. hàm lượng oxi trong đất quá thấp                       D. do có các động vật nhỏ ưa muối sống gần rễ cây

C©u 14: Cần phải cung cấp nguyên tố khoáng nào sau đây cho cây khi lá cây có màu vàng?

A. Photpho                   B. Magiê.                            C. Kali.                               D. Canxi.

C©u 15: Tác nhân chủ yếu điều tiết độ mở của khí khổng ở lá là:

A. Hàm lượng CO2 trong tế bào lá                         B. Hàm lượng nước trong tế bào khí khổng

C. Cường độ ánh sáng mặt trời                               D. Hàm lượng chất hữu cơ trong tế bào lá

C©u 16: Ở thí nghiệm nghiên cứu vai trò của phân bón, mỗi nhóm thực hiện một lần nhắc lại thí nghiệm gồm chậu thí nghiệm chứa … (1)……..  và chậu đối chứng có chứa …………(2)………..

(1), (2) lần lượt tương ứng là:

A. phân bón NPK, nước

B. nước, phân bón NPK

C. phân bón NPK nồng độ thấp, phân bón NPK nồng độ cao hơn

D. các nguyên tố vi lượng, các nguyên tố đa lượng

C©u 17: Thiếu  nguyên tố nitơ thì cây trồng thường có biểu hiện triệu chứng là:

A. Cây còi cọc, có thể chết sớm, lá già sớm biến đổi thành màu vàng.

B. Lá xanh sẫm khác thường, có sọc màu huyết dụ, cây còi cọc.

C. Lá non kém xanh biếc và có vết hoại tử, lá già vàng hay đỏ, tím.

D. Chồi non sớm chết, héo, lá non quăn và vàng.

C©u 18: Pha tối diễn ra ở vị trí nào trong lục lạp?

A. Ở màng ngoài.         B. Ở màng trong.                C. Ở chất nền.                     D. Ở tilacôit.

C©u 19: Biện pháp điều khiển diện tích bộ lá cây là gì?

1. Chăm sóc và tưới tiêu hợp lí

2. Chăm sóc đúng kĩ thuật cho cây trồng

3. Cắt tỉa những lá bé tạo điều kiện cho lá to phát triển

A. 2, 3                          B. 1, 2                                 C. 1, 3                                 D. 1, 2, 3

C©u 20: Người ta thường dùng câu " lôi thôi như cá trôi lòi ruột " để chê những ai luộm thuộm trong ăn mặc hoặc rắc rối và dài dòng trong cách làm, bởi vì:

A. Ruột cá trôi khi bị lòi ra thì rất lôi thôi.

B. Cá trôi ăn cỏ, ruột rất dài khi lòi hết ra thì rất lòng thòng hay rối.

C. Cá trôi bị lòi ruột thì rất luộm thuộm khi bơi.

D. Ruột của nó rất luộm thuộm.

C©u 21: Trong thí nghiệm chiết rút diệp lục từ lá xanh, bố trí thí nghiệm gồm ống nghiệm đối chứng chứa…. (1)……. Và ống nghiệm thí nghiệm chứa ……. (2) …………. Từ kết quả thí nghiệm, chúng ta rút ra được kết luận: trong lá xanh có chứa phần lớn sắc tố…….. (3)……..  và sắc tố này hòa tan tốt trong………….. (4)……………

(1), 2), (3), (4) lần lượt là:

A. nước, cồn (hoặc axêton), clorophyl, cồn (hoặc axêton)

B. cồn (hoặc axêton), nước, clorophyl, cồn (hoặc axêton)

C. nước, cồn (hoặc axêton), carôtênôit, cồn (hoặc axêton)

D. nước, cồn (hoặc axêton), clorophyl, nước

C©u 22: Tìm câu phát biểu đúng

1. Sản phẩm cố định CO2 đầu tiên trong pha tối của thực vật C3 là Anđêhit phôtphoglixêric

2. Chất nhận CO2 trong pha tối của thực vật C4 là Ribulôzơ điphôtphat

3. Giống nhau giữa thực vật C3, C4 và CAM trong pha tối quang hợp là đều xảy ra chu trình Canvin

4. Xương rồng, dứa, thanh long, thuốc bỏng, mía, rau dền thuộc nhóm thực vật CAM

A. 1, 3                          B. 2, 4                                 C. 3                                     D. 2

C©u 23: Tìm câu phát biểu đúng:

1. Trong cơ thể, tác hại lớn nhất của hô hấp hiếu khí đối với tế bào là thiếu năng lượng cho hoạt động tế bào       

2. Sản phẩm của quang hợp không là nguyên liệu cho hô hấp          

3. Quang hợp và hô hấp là 2 quá trình gắn bó mật thiết trong hoạt động chuyển hoá vật chất và năng lượng

A. 2, 3                          B. 1, 3                                 C. 3                                     D. 1

C©u 24: Vai trò cơ bản nhất của nước đối với quang hợp là gì?

A. cung cấp electron và H+                                     B. Giải phóng ôxi ra không khí

C. vận chuyển sản phẩm quang hợp                        D. là dung môi cho các phản ứng

C©u 25: Cho nhiều hạt nảy mầm vào một bình nối kín với ống đựng nước vôi trong hay Ca(OH)2 loãng, sau một thời gian nước vôi vẫn đục chứng tỏ:

A. Hô hấp tiêu thụ ôxi.                                            B. Hô hấp sản sinh CO2.

C. Hô hấp giải phóng hóa năng.                              D. Hô hấp sinh nhiệt.

C©u 26: Hãy sắp xếp các sinh vật tương ứng với dạng tiêu hóa:

Dạng tiêu hóa

Sinh vật

1. Tiêu hóa nội bào

2. Tiêu hóa thức ăn trong túi tiêu hóa

a. Trùng đế giày

b. Thủy tức

c. Châu chấu

d. Giun dẹp

e. Sứa

f. Giun đốt

g. Bọt biển

Tổ hợp các đáp án đúng là:

A. 1 (a, g) ;  2 (b, d, e)                                             B. 1 (a, g) ;  2 (b, e, f)

C. 1 (a) ;  2 (b, d, g)                                                 D. 1 (a, g) ;  2 (b, d, e, g)

C©u 27: Chọn câu trả lời đúng theo dữ liệu sau về động lực của dòng mạch gỗ và mạch rây

(I) : Dòng mạch gỗ                              ( II ) : Dòng mạch rây

1. Lực đẩy (áp suất rễ)        

2. Lực hút do thoát hơi nước ở lá

3. Lực liên kết giữa các phân tử nước với nhau và với thành mạch gỗ

4. Sự chênh lệch áp suât thẩm thấu giữa cơ quan nguồn (lá) và cơ quan đích (hoa, củ…)

5. Sự chênh lệch áp suất thẩm thấu giữa môi trường rễ và môi trường đất

A. (I) :2, 3, 5; ( II ) : 1, 4                                         B. (I) : 1, 2, 3; ( II ) : 4, 5

C. (I) : 1, 2, 3; ( II ) : 4                                            D. (I) : 2, 3, 4; ( II ) : 1, 5

C©u 28: Trật tự tiêu hóa thức ăn trong dạ dày ở trâu như thế nào?

A. Dạ cỏ à Dạ múi khế à Dạ tổ ong à Dạ lá sách.

B. Dạ cỏ à Dạ múi khế à Dạ lá sách à Dạ tổ ong.

C. Dạ cỏ à Dạ tổ ong à Dạ lá sách à Dạ múi khế.

D. Dạ cỏ à Dạ lá lách à Dạ tổ ong à Dạ múi khế.

C©u 29: Hô hấp có vai trò gì đối với cơ thể thực vật?

A. Phân giải hoàn toàn hợp chất hữu cơ thành CO2 và H2O và năng lượng dưới dạng nhiệt để sưởi ấm cho cây.

B. Cung cấp năng lượng dạng nhiệt và dạng ATP sử dụng cho nhiều hoạt động sống của cây; tạo ra sản phẩm trung gian cho các quá trình tổng hợp các chất hữu cơ khác trong cơ thể.

C. Tổng hợp các chất hữu cơ cần thiết cho cây.

D. Cung cấp năng lượng và tạo ra sản phẩm cuối cùng là chất hữu cơ cấu thành nên các bộ phận của cơ thể thực vật.

C©u 30: Vì sao lá cây có màu xanh lục?

A. Vì diệp lục a hấp thụ ánh sáng màu xanh lục.

B. Vì diệp lục b hấp thụ ánh sáng màu xanh lục.

C. Vì nhóm sắc tố phụ (carôtênôit) hấp thụ ánh sáng màu xanh lục.

D. Vì hệ sắc tố không hấp thụ ánh sáng màu xanh lục.

 

----------------- HÕt 189 -----------------


 

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu