Bài tập toán 11cho hình hộp ABCD.A'B'C'D'
a) chứng minh 2 mp (BDA')  VÀ ( B'D'C) là các mp song song
b) chứng minh đừng chéo AC' đi qua trọng tâm G1, G2 của 2 am giác BDA' VA B'D'C. CHỨNG minh G1,G2 chia đoạn AC' làm làm 3 phần bằng nhau.
c) xác định thiết diện cắt bởi mp( A'B'G2). THIẾT DIỆN LÀ HÌNH GÌ?
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu