bài tập toán1/Tìm x biết:
a/x^3+27+(x+3)(x-3)=0
b/x^4-2x^3+10x^2-20x=0
2/tìm cập số(x;y) biết:
x^2y^2+x^2-2xy+4x+5=0
3/Tìm bộ 3 số(x;y;z) biết:
xyz-(xy+yz+zx)+x+y+z=1
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu