Hóa Học lớp 9 hayBài 1 :cho 1, 4g kim loại M vào dd H2SO4 loãng lấy dư sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 0,56 lít H2 ở đktc .tìm kim loại M.
Bài 2 : Một khoáng chất chứa 31,3 % Si, 53,6 % O2, còn lại là Al và Be . Xác định công thức của khoáng chất . Biết Be có hóa trị 2, Al hóa trị 3 , Si hóa trị 4 và Oxi có háo trị 2.

Bài 1:

Giải theo cách lớp 10 trở lên:

2M+  2xH+à2Mx++      xH2.

0,05/x                           0,025

Ta có:m=M.n

<=>1,4=M.0,05/x

<=>1,4.x/0,05=M

<=>28x=M

x=1=>M=28(không có); x=2=>M=56 (Fe); x=3=>M=84(không có), x=4=>M=112 (không có)

Vậy chất cần tìm là Fe.

Làm cách lớp 9 trở xuống:

2M+xH2SO4àM2(SO4)x+xH2

0,05/x                           0,025

Ta có:m=M.n

<=>1,4=M.0,05/x

<=>1,4.x/0,05=M

<=>28x=M

x=1=>M=28(không có); x=2=>M=56 (Fe); x=3=>M=84(không có), x=4=>M=112 (không có)

Vậy chất cần tìm là Fe.

Lưu ý 0,025 là số mol hidro đề bài cho.

Bài 2: Công thức tổng quát

(BeO)x.(Al2O3)y+(SiO2)z=BexAl2ySizOx+3y+2z.

Ta có: %Si=31,3%

%O2=53,6%

Lại có: %Al+%Be=100-31,3-53,6=15,1%

Từ 2 phương trình màu đó suy ra:

Vậy ta có:

=0,55:0,188:1,11=3:1:6

Vậy ta có: x=3,y=1, z=6

Ta có công thức:

(BeO)3.Al2O3.(SiO2)6.

 

 

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu