Bài Tập Hóa lớp 12Câu 1: Cho 0,5 mol HCl vào dd KAlO2 thu được 0,3 mol kết tủa. Tính số mol KAlO2 đã dùng.

Câu 2: 400 ml dung dịch X chứa AlCl3 0,1 M và Mg(NO3)2. Thể tích dung dịch KOH 0,5 M cần dùng để tác dụng với dd X tạo kết tủa cực tiểu là bao nhiêu?

Câu 3: Dung dịch NH3 có Kb = 1,8 *10^-5 độ điện li alpha = 2%. Tính nồng độ NH3 trong dung dịch ban đầu.

Câu 4: Cho từ từ 150 ml dung dịch Na2CO3 1M và K2CO3 0,5M vào 200 ml dd HCl 2M. Kết thúc thí nghiệm thể tích khí CO2 thoát ra là bao nhiêu?

Câu 5: Cho a mol SO2 hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch chứa 2a mol NaOH. Dung dịch thu được có giá trị pH như thế nào? >7, <7, = 7 hay không xác định được.
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu