Đề thi và đáp án môn Sinh học lớp 10Së GD §T Kiªn Giang

Tr­êng THPT Chuyªn Huúnh MÉn §¹t

---------------

Kú thi: KiÓm Tra Sinh 10

M«n thi: Sinh 10 N©ng cao

(Thêi gian lµm bµi: 45 phót)

 

 

§Ò sè: 187

 

Hä tªn thÝ sinh:..............................................................SBD:............................

PhÇn tr¾c nghiÖm (5®)

C©u 1: Nấm men được sử dụng trong:

A. Sản xuất rượu                                                     B. Thu sinh khối                

C. Sản xuất đường                                                   D. Sản xuất rượu và sinh khối

C©u 2: Cơ chế tác động của các hợp chất phenol là

A. ôxi hoá các thành phần tế bào                             B. bất hoạt prôtêin

C. diệt khuẩn có tính chọn lọc                                  D. biến tính các prôtêin

C©u 3: Hình thức sinh sản hữu tính có ở nhóm vi sinh vật

A. vi khuẩn, nấm xạ khuẩn                                       B. vi khuẩn, nấm, tảo

C. nấm, tảo, động vật nguyên sinh                           D. vi khuẩn, nấm, tảo, động vật nguyên sinh

C©u 4: Trong khi môi trường có 2 nguồn cơ chất, vi sinh vật sử dụng chúng như thế nào?

A. Sử dụng đồng thời hai loại cơ chất đó

B. Sử dụng nguồn cơ chất dễ sử dụng trước

C. Sử dụng nguồn cơ chất khó sử dụng trước

D. Chỉ sử dụng một chất, chất còn lại xem như chất thải

C©u 5: Công nghiệp xà phòng bột và chất tẩy rửa sử dụng một số enzim vi sinh vật. Các enzim này phải có đặc tính gí?

A. ưa axit                                                                 B. ưa trung tính                 

C. ưa kiềm                                                                D. Có thể ưa axit hoặc ưa kiềm

C©u 6: Nhân tố sinh trưởng là tất cả các chất

A. cần cho sự sinh trưởng của sinh vật

B. không cần cho sự sinh trưởng của sinh vật

C. cần cho sự sinh trưởng của sinh vật mà chúng tự tổng hợp được

D. cần cho sự sinh trưởng của sinh vật mà chúng không tự tổng hợp được

C©u 7: Dựa vào nhu cầu oxy có thể chia vi sinh vật thành mấy nhóm chính:

A. 2                              B. 3                                     C. 4                                     D. 5

C©u 8: Nấm men rượu sinh sản bằng

A. bào tử trần               B. bào tử hữu tính               C. bào tử vô tính                 D. nảy chồi

C©u 9: Yếu tố vật lý ức chế sự sinh trưởng của vi sinh vật có hại trong quá trình muối chua rau quả là

A. nhiệt độ                   B. ánh sáng                         C. độ ẩm                             D. độ pH

C©u 10: Nhóm vi sinh vật ưa lạnh sống ở nhiệt độ tối ưu là bao nhiêu?

A. 0oà 20oC          B. 10oC à 25oC                C. 15oC à 20oC                D. 18oC à 20oC

C©u 11: Trong 1 quần thể vi sinh vật, ban đầu có 104 tế bào. Có g = 20phút, số tế bào trong quần thể sau 2 giờ là

A. 104.220                   B. 104.22                            C. 104.240                          D. 104.26

C©u 12: Trong điều kiện nuôi cấy không liên tục, số lượng vi sinh vật đạt cực đại và không đổi theo thời gian ở pha

A. lag                           B. log                                  C. cân bằng động                D. suy vong

C©u 13: Các hình thức sinh sản chủ yếu của vi sinh vật nhân thực là

A. phân đôi, nội bào tử, ngoại bào tử.

B. phân đôi nảy chồi, ngoại bào tử, bào tử vô tính, bào tử hữu tính.

C. phân đôi nảy chồi, bằng bào tử vô tính, bào tử hữu tính.

D. nội bào tử, ngoại bào tử, bào tử vô tính, bào tử hữu tính.

C©u 14: Vi khuẩn H.pylori ký sinh trong dạ dày người, nó thuộc nhóm vi sinh vật

A. ưa kiềm                   B. ưa pH trung tính             C. ưa axit                            D. ưa lạnh

C©u 15: Trong điều kiện nuôi cấy không liên tục, enzim cảm ứng được hình thành  ở pha

A. lag                           B. log                                  C. cân bằng động                D. suy vong

PHẦN TỰ LUẬN: (5đ)

Câu 1 (1,5 điểm):

Phân biệt 3 kiểu chuyển hoá vật chất: lên men, hô hấp hiếu khí, hô hấp kị khí.

 

Câu 2 (3,5 điểm):

a) Vì sao sữa chuyển từ trạng thái lỏng sang trạng thái đặc sệt ( đông tụ ) và có vị chua khi làm sữa chua? Viết sơ đồ phương trình phản ứng chuyển hóa của quá trình trên và giải thích.

b) Người ta nói sữa chua là một loại thực phẩm rất bổ dưỡng có đúng không? Vì sao?

 

----------------- HÕt 187 -----------------

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu