Đề thi và đáp án Sinh 10 chuyênSë GD §T Kiªn Giang

Tr­êng THPT Chuyªn Huúnh MÉn §¹t

---------------

Kú thi: KiÓm Tra Sinh 10 N©ng Cao

M«n thi: Sinh 10 N©ng Cao

(Thêi gian lµm bµi: 45 phót)

 

 

§Ò sè: 167

 

Hä tªn thÝ sinh:..............................................................SBD:.........................

C©u 1: Thời gian cần thiết để một tế bào vi sinh vật phân chia được gọi là

A. Thời gian một thế hệ                                             B. Thời gian sinh trưởng

C. Thời gian sinh trưởng và phát triển                        D. Thời gian tiềm phát

C©u 2: Một tế bào sinh dục đực, xét 3 cặp nhiễm sắc thể đồng dạng có kí hiệu AaBbDd, giả sử không có hiện tượng trao đổi chéo xảy ra. Trong thực tế tế bào này sẽ cho:

A. 2 loại giao tử            B. 4 loại giao tử                   C. 8 loại giao tử                   D. 16 loại giao tử.

C©u 3: Trong nuôi cấy không liên tục, ở pha suy vong, nhiều tế bào vi khuẩn bị chết và phân hủy vì

A. thiếu chất dinh dưỡng, thừa chất độc hại.              B. thiếu chất dinh dưỡng thiếu ôxi.

C. thừa chất độc hại thiếu ôxi.                                   D. thiếu chất dinh dưỡng, thiếu ôxi, thừa chất độc hại.

C©u 4: Cho : (1) Thoi phân bào xuất hiện. (2) Nhiễm sắc thể co ngắn cực đại và tập trung thành một hàng ở mặt phằng xích đạo. (3) Màng nhân tiêu biến. (4) Thoi phân bào được đính vào 2 phía của nhiễm sắc thể ở tâm động. (5) Nhiễm sắc thể dần được co xoắn. (6) Các nhiễm sắc thể dần dãn xoắn.

Những diễn biến của tế bào ở kì đầu của nguyên phân bao gồm

A. 1, 3, 5                      B. 1, 3, 6                              C. 2, 3, 4                             D. 3, 4, 6

C©u 5: Từ 3 tế bào ban đầu, trong đó có 2 tế bào đều trải qua 3 lần phân chia nguyên phân liên tiếp, còn tế bào thứ ba trải qua 5 lần nguyên phân liên tiếp. Tổng số tế bào con tạo ra là

A. 17 tế bào con .         B. 22 tế bào con.                 C. 48 tế bào con.                 D. 64 tế bào con.

C©u 6: Một tế bào sinh tinh hoặc sinh trứng ở giai đoạn chín sẽ trải qua

A. một lần giảm phân và một lần phân bào để tạo giao tử.      B. một số lần nguyên phân để tạo giao tử.

C. một lần giảm phân gồm hai lần phân bào để tạo giao tử.     D. hai lần giảm phân để tạo thành giao tử.

C©u 7: Vi sinh vật quang dị dưỡng cần nguồn năng lượng và nguồn cacbon chủ yếu từ

A. ánh sáng và CO2.     B. ánh sáng và chất hữu cơ. C. chất vô cơ và CO2.         D. chất hữu cơ.

C©u 8: Một nhóm tế bào vi khuẩn cùng loài, tiến hành phân bào trong thời gian 3giờ 30 phút và đã tạo ra tổng số 640 tế bào mới. Biết rằng mỗi vi khuẩn đã phân bào được 7 lần. Số tế bào ban đầu của nhóm vi khuẩn là:

A. 4                              B. 5                                      C. 6                                     D. 7

C©u 9: Quá trình nào sau đây không phải là ứng dụng lên men?

A. Muối dưa, cà            B. Làm sữa chua                  C. Tạo rượu                         D. Làm giấm

C©u 10: Mục đích của việc sử dụng môi trường nuôi cấy liên tục trong công nghệ nhằm

A. tăng thời gian thế hệ của quần thể vi sinh vật.       B. thu nhiều sản phẩm và sinh khối tế bào vi sinh vật.

C. hạn chế sinh trưởng của vi sinh vật.                      D. kéo dài pha suy vong của quần thể vi sinh vật.

C©u 11: Trong thời gian 100 phút, từ 1 tế bào vi khuẩn đã phân bào tạo ra tất cả 32 tế bào mới. Hãy cho biết thời gian cần thiết cho một thế hệ của loài vi khuẩn trên là bao nhiêu ?

A. 120 phút                  B. 60 phút                            C. 40 phút                           D. 20 phút

C©u 12: Các yếu tố sinh trưởng là các chất hữu cơ

A. cần cho sự sinh trưởng của vi sinh vật.

B. không cần cho sự sinh trưởng của vi sinh vật.

C. cần cho sự sinh trưởng của vi sinh vật mà chúng tự tổng hợp được.

D. cần cho sự sinh trưởng của vi sinh vật mà chúng không tự tổng hợp được.

C©u 13: Trong kì trung gian giữa 2 lần phân bào rất khó quan sát NST vì

A. nhiễm sắc thể chưa tự nhân đôi.

B. nhiễm sắc thể tháo xoắn, tồn tại dư­ới dạng sợi rất mảnh.

C. nhiễm sắc thể ra khỏi nhân và phân tán trong tế bào chất.

D. các nhiễm sắc thể tư­ơng đồng ch­ưa liên kết thành từng cặp.

C©u 14: Tụ cầu vàng sinh trưởng được trong môi trường chứa nước, muối khoáng, nước thịt. Đây là loại môi trường

A. tự nhiên.                   B. tổng hợp.                         C. bán tổng hợp.                  D. bán tự nhiên.

C©u 15: Ứng dụng nào sau đây không phải của sự tổng hợp ở vi sinh vật?

A. Sản xuất sinh khối                                                B. Sản xuất axit amin

C. Cải thiện công nghiệp thuộc da                             D. Sản xuất gôm sinh học.

C©u 16: Một nhóm tế bào sinh tinh tham gia quá trình giảm phân đã tạo ra 512 tinh trùng. Số tế bào sinh tinh tham gia quá trình giảm phân trên là

A. 16.                           B. 32.                                   C. 64.                                  D. 128.

 

 

C©u 17: Tại sao trâu bò đồng hóa được rơm rạ, cỏ giàu chất xơ?

A. Vì trâu bò là động vật nhai lại.

B. Vì trong rơm rạ, cỏ có chứa nhiều vi sinh vật phân giải chất xơ.

C. Vì dạ cỏ của trâu bò có chứa các vi sinh vật phân giải chất xenlulôzơ, hemixenlulôzơ, pectin trong rơm rạ, cỏ.

D. Vì dạ cỏ của trâu bò có chứa các enzim phân giải chất xenlulôzơ, hemixenlulôzơ, pectin trong rơm rạ, cỏ.

C©u 18: Loại bào tử nào sau đây không phải là bào tử sinh sản của vi khuẩn?

A. Nội bào tử.               B. Bào tử đốt.                      C. Ngoại bào tử.                  D. Bào tử hữu tính.

C©u 19: Sản phẩm của quá trình lên men lactic dị hình là

A. axit lactic và O2.                                                   B. axit lactic, etanol, axit axetic, CO2.

C. axit lactic và CO2.                                                D. axit lactic, O2 và CO2.

C©u 20: Trong điều kiện nuôi cấy không liên tục, en zim cảm ứng được hình thành ở pha

A. tiềm phát.                 B. luỹ thừa.                          C. cân bằng.                        D. suy vong.

C©u 21: Xem bức ảnh hiển vi chụp tế bào chuột đang phân chia thì thấy trong một tế bào có 19 NST, mỗi NST gồm 2 crômatit. Tế bào ấy đang ở

A. kì đầu của nguyên phân.                                       B. kì đầu của giảm phân II.

C. kì đầu của giảm phân I.                                         D. kì cuối của giảm phân II.

C©u 22: Ở người ( 2n = 46 ), số NST trong 1 tế bào ở kì sau của nguyên phân là

A. 23 NST đơn.            B. 46 NST đơn.                    C. 46 NST kép.                    D. 92 NST đơn.

C©u 23: Nhiệt độ ảnh hưởng đến

A. tính dễ thấm qua màng tế bào vi khuẩn.               B. hoạt tính enzin trong tế bào vi khuẩn.

C. sự hình thành ATP trong tế bào vi khuẩn.             D. tốc độ các phản ứng sinh hóa trong tế bào vi sinh vật.

C©u 24: Vi sinh vật nguyên dưỡng là vi sinh vật tự tổng hợp được tất cả các chất

A. chuyển hoá sơ cấp.                                               B. chuyển hoá thứ cấp.

C. cần thiết cho sự sinh trưởng.                                 D. chuyển hoá sơ cấp và thứ cấp.

C©u 25: Kiểu dinh dưỡng của vi khuẩn lam là

A. hoá tự dưỡng.           B. quang tự dưỡng.              C. hoá dị dưỡng.                  D. quang  dị dưỡng.

C©u 26: Tia tử ngoại có tác dụng

A. làm tăng tốc độ các phản ứng sinh hoá trong tế bào vi sinh vật.

B. gây đột biến hoặc gây chết các tế bào vi khuẩn.

C. tăng hoạt tính enzim.

D. tham gia vào quá trình thủy phân trong tế bào vi khuẩn.

C©u 27: Ở gà có bộ NST 2n = 78. Một tế bào sinh dục đực sơ khai nguyên phân liên tiếp một số lần, tất cả các tế bào con tạo thành đều tham gia giảm phân tạo giao tử. Tổng số NST đơn trong tất cả các giao tử là 19968. Tế bào sinh dục sơ khai đó đã nguyên phân với số lần là

A. 7.                             B. 6.                                     C. 5.                                    D. 4.

C©u 28: Trong nguyên phân, tế bào động vật phân chia chất tế bào bằng cách

A. tạo vách ngăn ở mặt phẳng xích đạo.

B. kéo dài màng tế bào.

C. thắt màng tế bào lại ở giữa tế bào hoặc tạo vách ngăn.

D. thắt màng tế bào lại ở giữa tế bào. .

C©u 29: Việc làm tương, nước chấm là lợi dụng quá trình

A. lên men rượu.           B. lên men lactic.                 C. phân giải pôlisacarit.       D. phân giải prôtêin.

C©u 30: Vi sinh vật kị khí không bắt buộc là các vi sinh vật

A. có thể sử dụng ôxi để hô hấp hiếu khí, khi không có ôxi thì tiến hành lên men hoặc hô hấp kị khí.

B. không thể sử dụng ôxi để hô hấp, nhưng khi không có ôxi thì tiến hành lên men hoặc hô hấp kị khí.

C. sống trong môi trường có ít ôxi, chúng tiến hành lên men hoặc hô hấp kị khí.

D. sống trong môi trường có nồng độ ôxi thấp hơn nồng độ ôxi trong khí quyển, chúng hô hấp kị khí.

 

----------------- HÕt -----------------

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu